panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 1

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Iz.45,15-17 (B.T.II wyd. B.G.) Zaprawdę, Panie Jezu jesteś Panem Bogiem ukrytym, Boże Izraela Zbawicielu! Wszyscy oni pospołu będą zawstydzeni i okryci hańbą, z hańbą odejdą wytwórcy bałwanów. Zbawienie Izraela w Panu Jezusie, zbawienie wieczne, nie będziecie zawstydzeni, ani nie doznacie hańby na wieki wieków. Pan Jezus pragnie, żeby ludzkość oddawała mu cześć i chwałę i dziękczynienie z miłości. Żeby zginali swe kolana dobrowolnie z szacunku jako przed Królem. Ale jeśli narody nie uczynią tego dobrowolnie, trwając w niewierze i uporze, w zatwardziałości serca, w otępieniu umysłu to zegną swe kolana ze strachu, gdyż Pan Jezus wyleje na nich swoją żarliwość i gniew. Nie ma króla, który by pozwolił, aby jego poddani lekceważyli jego majestat i gardzili zwierzchnością, a Pan Jezus miałby na to pozwolić! Jaki człowiek powie do głowy państwa po imieniu? Kto zbliży się do władcy bez okazania szacunku i uległości? Dlatego proroctw nie lekceważcie mieszkańcy ziemi!
Iz.48,9-11 Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędziłem cię, aby cię nie zniszczyć (śmiertelny człowieku). Oto wytapiałem cię sobie jak srebro, próbowałem cię w piecu cierpienia. Przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej Chwały nie oddam innemu.
Iz.52,5-7 Lecz teraz co mam robić? Gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się
mówi Pan Jezus Chrystus- a moje imię ustawicznie jest lżone, dzień po dniu? Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja Jestem, który mówi: Oto Jestem. Przypominam wszystkim, że Pan Bóg tak przedstawił się Mojżeszowi na Horebie mówiąc: Tak powiesz synom izraelskim, Jestem, który Jestem . Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego j h w h im nie objawiłem. Znaczenie spółgłosek  zostało objawione. Lecz tak przedstawił się Pan Bóg: Ja Jestem, który mówi: Oto Jestem, Panem, Bogiem Wszechmogącym, Zbawicielem Izraela Bożego. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest Królem! To właśnie znaczy j h w h.
Ez.39,7 I ujawnię moje Święte imię wśród mojego ludu izraelskiego, i już nie dopuszczę, aby moje Święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja Jestem Pan Jezus Zbawiciel Święty w Izraelu (duchowym). Jeśli Pan Jezus nie dopuści, aby Jego Święte imię było dłużej bezczeszczone i lżone, to niech nikt nie ma wątpliwości, że zegnie żdy kolano na ziemi, w niebie i pod ziemią. Pan Jezus nie jest człowiekiem, aby był bezradny, nie jest bez mocy. Gdyż moc  w Jego Świętym Umyśle i co postanowił to wykona.
Iz.24,1-6 Oto Pan Jezus spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Ten sam los co lud spotka i kapłana (księdza, pastora, pasterza, ojca, nauczyciela, przewodnika owiec), sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę, lichwiarza i jego dłużnika. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan Jezus ł to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa (Boże), wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy; dlatego przerzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje.
Iz.13,3 Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów (zwycięzców) dumnych z mojej Chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu (to jest głoszenie ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie):
Iz.13,4-9
Słuchaj! Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj! Zgiełk królestw (religii), zgromadzonych narodów. Pan Zastępów Pan Jezus dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan Jezus i narzędzia Jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Biadajcie! Bo bliski jest dzień Pana Jezusa, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego (okaże swoją moc). Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni: ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca. Jeden na drugiego spogląda osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi dzień Pana Jezusa okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Pan Jezus Bóg Wszechmogący posiada wszelką moc czyli może wszystko. Zapowiedział dzieło zbawienia i dokonał tego co powiedział, objawił ludzkości swój Święty Wszechmogący Umysł, swoją Osobowość Świętą i imię aby wzywając go otrzymywali wszelkie dary duchowe potrzebne do życia wiecznego.
Ef.4,7
A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dążmy do:
Kol.2,1-3 Wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Zbawiciela, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Iz.55,11 Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Osądzi Sędzia Sprawiedliwy Pan Jezus wszeteczeństwo całej ziemi: najpierw Izraela rodowitego, a potem resztę ludzkości. Izraelici nie tylko nie przyjęli Pana Jezusa krzyżując Go, ale także do tej chwili uprawiają nierząd i wszeteczeństwo.
Iz.5,4-7 Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego Ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, o ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą: Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie: Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Zaiste winnicą Pana Zastępów Pana Jezusa jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną Jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto
bezprawie; sprawiedliwości, a oto- krzyk.
Iz.6,9-13 A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! I rzekłem: Dopókiż, Panie Jezu? A On odpowiedział: Dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Pan Jezus uprowadzi ludzi daleko i w kraju będzie wielkie spustoszenie. A choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem Świętym jest jego Pień.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego