panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 3

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Mat.23,37-39 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! Oto wam dom wasz pusty zostanie! Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego Abrahama, Izaaka, Jakuba, który żyje na wieki, Król Sprawiedliwości, Król Salemu to jest Król Pokoju  h w h bez ojca bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do syna Bożego (człowieka) pozostaje Arcykapłanem na zawsze (Hebr.7,23) Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała: a jeśli znaliśmy Zbawiciela Pana Jezusa według ciała to teraz już nie znamy (2Kor.5,16).
2Kor.5,17-19
Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie Panu Jezusie nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Ducha Świętego, który nas pojednał z sobą przez Zbawiciela i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Duch Święty w Zbawicielu świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania.
Gal.6,15-16 Albowiem ani obrzezanie, ani nie obrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym.
Ef.2,14-22 Albowiem Pan Jezus Zbawiciel jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów (zakon ceremonialny), aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I pojednać obydwu z Duchem Świętym w jednym ciele Chrystusowym przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Zbawiciela mamy dostęp do Ojca
Ducha Świętego, jedni i drudzy w jednym Duchu Chrystusowym Świętym. Zwracam uwagę, że zwiastowany pokój jest najpierw tym, którzy są daleko czyli poganom. To jest główny powód dlaczego nie mogą prorocy prorokować w Izraelu, bo najpierw usłyszeli ci, którzy są daleko czyli poganie, a teraz słyszycie wy Izraelici z Jakuba, którzyście blisko (zawsze byliście bliżej Boga i obietnic) zgodnie z wolą Bożą. Przez pogan Pan Jezus chce pobudzić was do zazdrości. Dlaczego?
Dz.13,44-48 A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. A gdy żydzi (rodowici) ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam to najpierw miało być opowiadane słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan Jezus: Ustanowiłem cię światłością dla pogan. Abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli w Pana Jezusa Zbawiciela.
5Moj.32,15-21 Utył Jeszurun i wierzga
Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś i porzucił Pana Boga, który go stworzył. Znieważył Skałę zbawienia swojego. Pobudzili Jego zazdrość cudzymi bogami. Podniecili Go obrzydliwościami. Składali ofiary demonom, które nie są bogami, bogom których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły (np. telefony komórkowe i inne wynalazki) Widziałem ludzi, którzy ubrani byli jak Żydzi, z długimi bokobrodami, lecz nimi nie są, gdyż przebywając w miejscu pokuty i oczyszczenia rozmawiali z demonami przez telefony komórkowe ,bo patrząc z boku tak to wyglądało. Ohydny  człowiek, który wygląda jak Żyd a zachowuje się jak amerykański biznesmen. Skałę, która cię zrodziła zaniedbałeś. Zapomniałeś Pana Boga Jezusa Chrystusa, który cię w boleściach na świat wydał. A gdy Pan  ujrzał, wzgardził nimi i z niechęci do swych synów i córek rzekł: Zakryję przed nimi oblicze moje. Zobaczę jaka będzie przyszłość ich. Gdyż ród to przewrotny, synowie, w których nie ma wierności. Pobudzili mnie do zazdrości tym, co nie jest bogiem. Podniecili mnie marnościami swoimi. Więc i Ja pobudzę ich do zazdrości tymi, którzy nie są ludem (poganami). Podniecę ich narodem nikczemnym. Dobrze ci radzę Jakubie!
5Moj.23,8-9 Nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem i nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem. Ich potomkowie, którzy im się urodzą w trzecim pokoleniu mogą wejść do zgromadzenia Pańskiego. Potwierdza to Piotr, gdy Pan Jezus mu rzekł:
Dz.11,9 Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. Także tymi słowami Piotr świadczy:
Dz.10,28 I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Zważcie na wolę Bożą, że chce was Pan Jezus, który wszystkich oczyścił od grzechu i Izraelitów i pogan, pobudzić do zazdrości, byście wskrzesili w sobie miłość i docenili dzieło zbawienia. Pobudza was do zazdrości narodem nikczemnym. Te słowa pisze do was człowiek z pochodzenia Polak. Pochodzę z narodu, który słynie z nikczemności, jest przeciwieństwem narodu wybranego. Stanowi przysłowie dla innych narodów przez złe przywary i nawyki. W tym kraju byliście mordowani i zniewoleni w obozach koncentracyjnych, gettach przez faszystów. I właśnie przez to, że najpierw Polacy usłyszeli prawdę o zbawieniu Pana Jezusa Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, pobudza was do zazdrości tymi, którzy ą się jak „nie lud”. Przez to, że Polacy pierwsi stali się członkami ciała Chrystusowego i otrzymali prawo, aby stać się synami Bożymi, potomstwem Abrahama, Izraelem Duchowym przez wiarę w Pana Jezusa, właśnie tym pobudzą Jakuba do zazdrości, gdyż oni to zostali jako pierwsi obrzezani obrzezką serca. Dowód:
Rzym.2,26-29 Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu (w umyśle), a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Pan Jezus Chrystus objawi się Izraelowi rodowitemu dopiero w wyznaczonym czasie. Kiedy? Gdy wypełnią się słowa wypowiedziane do was:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego