panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 37

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Ps.9,8-9Lecz Pan Bóg Jezus Chrystus trwa na wieki. Ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie. Bezstronnie osądzać ludy. Ta informacja jest bardzo potrzebna i ważna.
Ps.96,10
Głoście wśród narodów: Pan Bóg Jezus Chrystus jest Królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. Sprawiedliwie sądzić będzie ludy.
Ps.98,6-9 Na trąbach i głośnych rogach grajcie przed Królem, Panem Jezusem Chrystusem! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy! Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem. Przed Panem Bogiem, bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Grajcie przed Królem Panem Jezusem, gdyż godzien jest sądzić. Tak jak modliła się Anna, która była pełna wiary i bojaźni.
1Sam.2,1-10
I modliła się Anna i rzekła: Weseli się serce moje w Panu Bogu Jezusie Chrystusie. Wywyższony jest róg mój w Panu Bogu Jezusie. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi. Gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak Święty jak Pan Bóg Jezus Chrystus. Gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie. Nikt taką Skałą jak nasz Pan Bóg Jezus. Nie mówcie ustawicznie wyniośle. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych. Gdyż Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, który wszystko wie. Bogiem, który waży uczynki. Pan Bóg zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan Bóg zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Nogi swoich nabożnych ochrania. Lecz bezbożni giną w mroku. Gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem Bogiem Jezusem Chrystusem ędą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Pan Bóg Jezus Chrystus sądzić będzie krańce ziemi i da moc księciu swemu (synowi) I wywyższy róg pomazańca swego (róg ludu swego wybranego). Co jest wolą Bożą? Przestrzegać wszystkich przykazań, a nie tylko tych, które pasują. Zbawiciel objawił swoją sprawiedliwość stając się Sprawiedliwym i usprawiedliwiającym, tego, który wierzy. A zatem:
Rzym.3,21-31
Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została Sprawiedliwość Ducha Świętego, o której świadczą zakon i prorocy. I to Sprawiedliwość Ducha Świętego przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak im Chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Panu Jezusie Chrystusie, którego Duch Święty ustanowił jako Ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Weźmy pod uwagę tę myśl, że Duch Święty będąc nieśmiertelny oddał życie. Dlaczego? Dla okazania Sprawiedliwości Swojej w teraźniejszym czasie, aby On Sam był Sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Pana Jezusa. Jedynie Pan Bóg może być Sprawiedliwy bo to cecha osobowości w tym wypadku Świętej. Aby tak było Sam Pan Bóg dokonał dzieła zbawienia usprawiedliwiając człowieka na podstawie wiary. Gdyby dokonał tego jako Duch to nikt by nie uwierzył bo by tego nie mógł zobaczyć a jeśli dokonał tego przez ciało, które można widzieć jest to dla ludzi wiarygodne tak jak dla np. Tomasza. (30) Albowiem jeden jest Pan Bóg, który usprawiedliwi  na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie zakon utwierdzamy. Zastanówmy się: Jakie zachowanie uchodzi za chwalebne w oczach drugiego człowieka. Czy wtedy, gdy wydaje kogoś innego na śmierć zamiast siebie, a sam zbiera laury? Czy, gdy sam idzie na śmierć ratując życie wielu? Każdy powie, że chwalebnym czynem jest swoje życie oddać za przyjaciół! Dlaczego więc, myślicie małowierni, że Pan Bóg jest tak bojaźliwy, że wysyła Syna na śmierć, a Sam za ten czyn zbiera chwałę? Sam oddaje życie za dzieci swoje, gdyż jest Sprawiedliwy i ma prawo usprawiedliwiać na podstawie wiary.
Gal.3,20
Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o Jednego. A Pan Bóg jest jeden.
Gal.3,22-24
Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi aby to, co było obiecane dane było na podstawie wiary (w Pana Jezusa Chrystusa). Rozważmy: Kto oddał za nas życie? Pan Jezus czy jahwe? Pan Jezus czy tzw. ojciec? Pan Jezus czy allah? Chrystus stał się mocą swego Świętego Ducha, gdyż w ten sposób Duch Święty mógł będąc nieśmiertelnym złożyć życie w ofierze jako Baranek nowego przymierza z ludźmi.
1Kor.1,18-24
Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia jest mocą Ducha Świętego Pana Jezusa. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz czasu tego? Na którym polegacie i opierają religie swoją naukę! Czyż Pan Bóg nie obrócił w głupotę mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego mądrości Umysłu Świętego, przeto upodobało się Panu Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas, gdy Izraelici znaków się domagają, a reszta świata mądrości poszukuje. W strażnicach, broszurkach, w katechizmach, w proroctwach Ellen G.White i innych zatrutych źródłach. My bracia zwiastujemy Zbawiciela Pana Boga ukrzyżowanego, dla Izraelitów wprawdzie zgorszenie a dla reszty świata głupstwo. Skoro według ich nauki nie jest godzien Zbawiciel Pan Jezus Bóg Wszechmogący, aby zwracano się do Niego: Panie. Natomiast dla powołanych i z Jakuba i Greków zwiastujemy Zbawiciela Pana Jezusa, który jest mocą i mądrością Świętej Osobowości.
1Kor.2,6-8
My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Umysłu Świętego, tajemną, zakrytą ku Chwale naszej. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali nie byliby Pana Boga Jezusa Chrystusa Chwały ukrzyżowali.
1Kor.2,10-16
Albowiem nam objawił to Duch Święty (tę tajemnicę) przez Myśli Święte; gdyż Myśl Święta bada wszystko, nawet głębokości Osobowości Świętej. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ludzkiej osobowości, która w nim jest? Tak samo kim jest Duch Święty nikt nie poznał tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie myśli świata, lecz Myśli, które są z Umysłu Świętego, abyśmy wiedzieli czym nas Pan Bóg Jezus Chrystus łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości (żeby też zrozumieli prości ludzie), lecz w słowach, których naucza Duch Święty, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś chce być mądry, to uważnie słucha, aby stać się rozumnym, myślącym, mądrym człowiekiem. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Myśli Świętej, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je rozumem rozsądzać. Człowiek zmysłowy kieruje się zmysłami ciała bardziej niż rozumem. Lubi jeść, pić, wąchać, słuchać, patrzeć, dotykać, pragnący wszelkich rozkoszy z pożądliwości dla ciała, spełniający zachcianki ciała pokładając ę w ciele ziemskim. Człowiek zaś rozumny (duchowy) rozsądza wszystko, sam zaś  podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał Myśli Pana Jezusa? Któż może Go pouczać? My jesteśmy Myśli Chrystusowej! Tak! Umiłowani bracia duchowi!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego