panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 20

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Oz.2,16-25 Dlatego teraz Ja zwabię ją (tj. oblubienicę) i zaprowadzę na pustynię (narodów) i przemówię do jej serca. I dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości. Jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. W owym dniu mówi Pan Jezus Chrystus powie do mnie: Mężu mój! I nigdy już nie powie do mnie: allachu, jehowo, buddo, matko boska, sziwo, bramaputro. I wtedy usunę z jej ust imiona bożków, które sobie ludzkość wymyśliła. Tak, że ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi ,a łuk i miecz i wojnę zniosę  ziemi i sprawię, że oblubienica moja będzie mieszkać bezpiecznie. I zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności. I wtedy poznasz mnie, że to ja jestem Pan Jezus Chrystus twój Bóg. W owym dniu wysłucham mówi Pan Jezus Chrystus, wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. I zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad Niemiłowaną i powiem do Nie ludu: Ty jesteś moim ludem, a on powie: Panie Boże mój.
Iz.44,1
Lecz teraz słuchaj Jakubie mój sługo i ty Izraelu, którego wybrałem. A przecież kiedyś powiedział „Ty nie będziesz się nazywał Jakub tylko Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś”. To znaczy, że prorok Izajasz tak napisał: „Lecz teraz słuchaj Izraelu mój sługo i ty Izraelu, którego wybrałem”. I tak najpierw był Jakub potem Izrael, który był niewierny, a teraz będzie nowy lud Boży
Izrael wierny i poganin wierny równa się Izrael Boży. Pan Jezus Chrystus przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Natomiast tym, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Oczywiście pierwsi Go przyjęli Izraelici następnie poganie. Kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł do Izraela to tylko nieliczni Go przyjęli, to czytamy w sprawozdaniu Pawła, że Pan Jezus Chrystus ukazał się ponad pięciuset osobom po zmartwychwstaniu, natomiast nigdzie w Biblii nie ma w przybliżeniu choćby ilu Izraelitów uwierzyło w tamtym okresie w Pana Jezusa Chrystusa. Mowa jest o bez mała trzech tysiącach, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jednego dnia. Jest też podane, że liczba wzrosła tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa do około pięciu tysięcy.
Dz.5,14 Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, mnóstwo mężczyzn i kobiet.
Dz.6,7 A słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Co przez to chcę powiedzieć? Wszystkich zbawionych, od Abrahama do dnia Pańskiego ze wszystkich pokoleń izraelskich będzie tylko 144 tysiące. I w chwili obecnej tylko resztka będzie zbawiona. Resztka jest to ilość brakująca właśnie do liczby 144 tysiące. Jest to bardzo mało ludzi, biorąc pod uwagę przestrzeń czasu od Abrahama do chwili obecnej. Można to tak ująć, początek zbawienia liczy się od Abrahama do końca stulecia naszej ery. Wtedy następuje odstępstwo, które trwa do czasów obecnych. Jest to w Biblii ten okres nazwany czasem pogan, który będzie trwał do całkowitego zburzenia Jerozolimy, o czym już wcześniej wspominałem. Pan Jezus Chrystus obiecał w dniach ostatecznych wylać swego Ducha Świętego na wszelkie ciało. Tym razem najpierw swym Świętym Duchem przyszedł do pogan:
Rzym.9,30
Cóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary w Pana Jezusa Chrystusa.
Rzym.9,31 A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlatego, że końcem zakonu miał być Zbawiciel, czyli Chrystus Pan, przez proroka Izajasza zapowiedziany jako kamień obrazy, jako skała zgorszenia. Izraelici nie uwierzyli w zapowiedzianego Mesjasza.
Rzym.11,7-8
Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. To się tyczy Izraela do dnia dzisiejszego, ale kiedy poganie w pełni wejdą, łaska przyjdzie do Izraela, aby była zbawiona resztka brakująca do 144 tysięcy.
Obj.6,11
I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Jest tu mowa o niedopełnionej liczbie. I zaraz jest odpowiedź:
Obj.7,4
I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. I dalej Jan wylicza dwanaście plemion izraelskich, po dwanaście tysięcy z każdego plemienia, a ponieważ plemion było dwanaście, więc suma dwunastu plemion po dwanaście tysięcy daje sumę 144 tysięcy. Nie będę wyliczał tych dwunastu plemion, bo przecież to są imiona dwunastu synów Jakuba. To są pierwsze owce i nie można tu wcisnąć ani jednego poganina. Przecież Jan wylicza każde plemię osobno
Obj.7,5-8. Przy tym zaznacza, że z danego plemienia będzie opieczętowanych dwanaście tysięcy, żeby było sprawiedliwie, bo Pan nasz Jezus Chrystus jest sprawiedliwy i dlatego dla każdego plemienia dał jednakową szansę zbawienia. A przecież liczba jest zarezerwowana, więc nie można wyrzucić choćby jednego izraelity i w jego miejsce wciskać poganina. Dla pogan Pan Jezus Chrystus dał możliwość większą niż dla narodu wybranego bo nie ma żadnego ograniczenia.
Rzym.11,5-6
Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.
Rzym.9,27
A Izajasz woła nad Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Co do pogan Paweł wyjaśnia:
Rzym.11,25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania (poganie), chcę wam bracia odsłonić tę tajemnicę, zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Gdy poganie w pełni wejdą, co wcale nie znaczy, że wszyscy poganie wejdą.
Jan1,17
Łaska stała się przez Pana Jezusa Chrystusa. A jak można otrzymać łaskę, jeżeli cała ludzkość odrzuciła Łaskodawcę? Rzecz się ma identycznie jak z Izraelem „czego Izrael szukał tego nie osiągnął, lecz wybrani z Izraela osiągnęli”. Rzecz ma się identycznie z resztą świata, mianowicie: Czego wszystkie wyznania chrześcijańskie bez wyjątku szukały, tego nie osiągnęły, lecz wybrani osiągną, a reszta ulegnie zatwardziałości! A to dlatego, że wszystkie wyznania chrześcijańskie bez wyjątku szukały zbawienia gwałtem wdzierając się do nieba. A Pan Jezus Chrystus powiedział:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego