panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 29

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Kol. 1, 15-18 On jest obrazem Ducha Świętego (Umysłu) niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne (np. duchy usługujące tj. aniołowie), czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Pan Jezus także jest Głową ciała, świątyni żywej. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Dlatego też szatan jest poddany pod władzę Pana Jezusa. Dowód? Proszę! Gdy był Pan Jezus na ziemi demony były mu posłuszne, gdy szatan chciał wypróbować Joba, Pan Jezus nie pozwolił odebrać Jobowi życia. Gdy wyznaczał Pan Jezus zwodziciela, który ma zwodzić prostaczków, aby pozostali ci, których zwieść nie można, pierwszy zgłosił się szatan prosząc by jego posłał. O tym zresztą już pisałem, więc nie ma walki, wielkiego boju między Panem Jezusem Chrystusem a szatanem. Zawsze Pan Jezus Chrystus panował nad swoimi stworzeniami. Tak było, jest i będzie na wieki. Amen! Walkę wymyślił szatan, on ujawnił tej kobiecie swoje myśli, on pokazał wielki bój i jego zwycięstwo, gdyż przez naukę, którą głosi E.G.WHITE ludzie tracą szansę na życie wieczne i to on w tym momencie zwycięża. Dlaczego? Dlatego, że Biblia wyraźnie mówi jaka jest droga do życia wiecznego. Po pierwsze:
Jan15,13
Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.
Jan12,24-26
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja Jestem, tam i sługa mój będzie, jeśli kto mnie służy, uczci go Duch mój Święty (Ojciec). Pan Jezus Chrystus pokazał miłość Ojca Świętego do swych dzieci, oddał za nie życie swoje. Ojciec Święty, który jest nieśmiertelny pokazał największą miłość stając się Drogą do nieśmiertelności dla wszystkich synów Bożych.
Jan5,19-20
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i syn Boży czyni. Ojciec Święty miłuje syna (człowieczego) i ukazuje mu wszystko co Sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Pytam teraz, kto pokazał drogę do naśladowania? Ojciec czy Syn? Wszystkie wyznania chrześcijańskie odpowiedzą, że Syn. Komu należy za to oddać cześć? Ojcu czy Synowi? Każde wyznanie chrześcijańskie odpowie, że Ojcu. Ja się pytam: Czy to jest zgodne z tym co powyżej zostało przedstawione? Syn okazuje największą miłość, bo oddaje życie za swych przyjaciół, pokazuje czyny, które powinny być pełnione, obdarowuje życiem wiecznym, a Ojciec ma zbierać laury? Tak! Gdyż Ojcem Świętym jest Pan Jezus. Przychodząc na świat jako Zbawiciel w synu człowieczym Sam osobiście oddał życie, Sam osobiście stał się Drogą Prawdą i Życiem Wiecznym. Ojciec Święty zamieszkał w synach Bożych czyniąc ich nieśmiertelnymi, gdyż Ojciec Święty Pan Jezus Zbawiciel jest Życiem Wiecznym. Dowód dla każdego to przykład „Tomasza”:
Jan14,5-10
Rzekł do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Pan Jezus: Ja Jestem Droga, i Prawda, i Żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i (Ducha mego Świętego) Ojca byście znali; odtąd Go znacie i widzieliście Go (chociaż jest niewidzialny). Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca a wystarczy nam. Odpowiedział mu Pan Jezus: Tak długo Jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca Świętego, jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca Świętego? Czy nie wierzysz, że Jestem w Duchu Świętym (który wypełnia wszystko) a Duch Święty we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Duch Święty, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Każdy syn Boży wykonuje wolę Ojca Świętego, który jest w nim. Wykonuje wolę Pana Jezusa Ojca Świętego, który jest w nim. To jest tajemnica objawiona świętym Jego, którą Sam głosił i którą głosili apostołowie. Mówi Paweł:
Kol.1,25-28
Świątyni żywej (świętych) sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Ducha Świętego (tj. Boga) powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Duch Święty dać poznać jak wielkie jest między poganami bogactwo Chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was (Duch Święty Chrystusowy w was) nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości aby stawić go doskonałym w Chrystusie Panu Jezusie. Nikt bez Ducha Świętego Chrystusowego, który ma być w nim nie może poznać tej tajemnicy, nie może jej głosić, ani wypełnić woli Ojca Świętego.
Hebr.12,14
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana Jezusa Chrystusa. Bez Ducha Świętego, który jedynie uświęca nikt nie ujrzy Pana Jezusa Chrystusa. A skoro nie ujrzy to i nie przyjmie. Dlatego każdy powinien przyjąć Myśl Świętą Pana Jezusa Chrystusa, której w żaden sposób nie zobaczy, to jest Ducha Prawdy, Pocieszyciela, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna, (Jan14, 16-17). Zgodnie z obietnicą przebywa wśród nas i w nas będzie. Jeśli przyjmiemy Pana Jezusa do swych umysłów i staniemy się sługami Jego. Gdy dorośniemy do Pełni Chrystusowej, żeby być zdolnymi z miłości życie oddać za wiarę w Pana Jezusa. W ten sposób abyśmy zostali uznani za synów Bożych dziedziczących Królestwo Boże czyli Niebiańskie. Droga E.G.WHITE daje złudne nadzieje, że wszyscy czekający na przyjście Chrystusa zostaną wybawieni z ucisku i ujdą z życiem zwycięsko. To jest ułuda i kłamstwo, przeciwko Prawdzie. Jak mówi Paweł:
2Kor.13,8
Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko Prawdzie (Panu Jezusowi), ale dla Prawdy (dla Pana Jezusa). Pan Jezus tak się wypowiada:
Łuk,11,23
Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza.
Jan8,21-24
I rzekł znowu do nich: Ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie; dokąd Ja odchodzę wy pójść nie możecie. Rzekli więc żydzi: Czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi: Dokąd Ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I rzekł do nich Pan Jezus: Wy jesteście z niskości. Ja zaś z wysokości (z Nieba); wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich (bo kto przyjmuje Zbawiciela odpuszczone są mu grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, każdy kto nie przyjmuje- pozostaje nadal w śmierci, gdyż grzech przeciwko Duchowi Świętemu Panu Jezusowi Chrystusowi jest śmiertelny). Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja Jestem (Bogiem Wszechmogącym ,Jam Jest, j h w h: Królem Sprawiedliwości, Królem Pokoju, Zbawicielem) pomrzecie w swoich grzechach.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego