panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 24

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Jan3,18-20 Kto wierzy w Niego nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem kto źle czyni nienawidzi Światłości (nienawidzi Pana Jezusa Chrystusa) i nie zbliża się do Światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
Jan12,46
Ja jako Światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt kto wierzy we mnie.
Hebr.9,27
A jak postanowione jest ludziom, raz umrzeć, a potem sąd. Jak już wspomniałem nie wszyscy staną na sądzie ostatecznym i nikt nie stanie w ciele ziemskim, gdyż sąd ostateczny jest sądem duchów ludzi, którzy żyli na ziemi. Kiedy Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi tak powiedział:
Jan12,31
Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Jan16,8- 9
A On gdy przyjdzie (Duch Święty, Duch Chrystusowy) przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Każdy, kto przyszedł na ten świat podlega osądzeniu. Nawet świątynia podlega osądzeniu:
2Kor.5,10
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele dobre czy złe. Dobre czy złe, za dobre nagroda, za złe usunięcie ze zboru tj. ze świątyni.
1Kor.11,31
Bo gdybyśmy sami siebie osądzali nie podlegalibyśmy sądowi. Bo nikt nie jest w stanie sprawiedliwie się osądzić. Dlatego jesteśmy dla siebie zwierciadłem.
1Kor.11,32
Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana Jezusa Chrystusa znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni.
Hebr.12,6-8
Bo kogo Pan Jezus Chrystus miłuje, tego karze i chłoszcze, każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie to Pan Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Każdy syn, który przyjmuje uwagi swoich braci, poprawia swoje postępowanie zgodnie z uwagą jaką otrzymuje i nie obraża się, ten jest synem Bożym. A kto nie przyjmuje uwag pod swoim adresem ten jest częścią tego świata, która przeznaczona jest na zagładę, a nie częścią świątyni, która otrzymuje życie wieczne.
Hebr.12,11
Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne ,później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Przecież dobrowolnie każdy z was nawrócił z drogi, którą do tej pory przez życie szedł. Jak też dobrowolnie poddajemy się wszelkim napomnieniom i wskazaniom dla naszego dobra.
1Piotr.2,25 Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża duchów waszych.
Hebr.13,20
A Bóg pokoju (czyt. Duch pokoju), który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego Pasterza owiec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry teraz już wiemy, jaki jest cel Pana Boga Jezusa Chrystusa wobec ziemi i człowieka stworzonego na niej. Jeżeli w ten sposób patrzymy na cel i zamierzenie to rozumiemy słowa Pawła, który tak samo pojmował sprawy życia i zbawienia wiecznego:
2Kor.4,18
Nam, którzy nie patrzymy na to co widzialne, ale na to co niewidzialne, albowiem to co widzialne jest doczesne, a to co niewidzialne jest wieczne.
Hebr.12,25
Baczcie, abyście nie odtrącili Tego, który mówi, jeśli bowiem tamci odtrąciwszy Tego, który na ziemi przemawiał nie uszli kary, to tym bardziej my jeżeli się odwrócimy od Tego, który przemawia z nieba. Zapyta ktoś: Kto mówi z nieba?
Dz.17,30 Pan Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Mówi: Ludzie co wy robicie? Nikt nie sprawdza tego co mu każą robić w wyznaniu, do którego należy, nie mówiąc o tych, którzy nic nie robią, bo nigdzie nie należą i w nic nie wierzą. Weźmy pod uwagę np. chrzest. Tę ceremonię wszystkie wyznania chrześcijańskie praktykują w przeróżny sposób. A jak powinny ć ochrzczone dzieci Boże? A jak ma wyglądać chrzest, czy to trzeba pokropić wodą, a może zanurzyć w wodzie? Przecież nie jest napisane w Biblii jak tę czynność wykonywał Jan Chrzciciel. Natomiast nakazem Pana Jezusa Chrystusa jest, żeby wszyscy, którzy przystępują do wiary w Niego byli ochrzczeni.
Mat.28,19
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Żeby nie było wątpliwości od razu wyjaśniam: Ojcem jest Pan Jezus Chrystus.
Jan14,9
Kto mnie widział, widział Ojca. Synem jest Pan Jezus Chrystus i nie muszę tego udowadniać i Duchem Świętym jest też Pan Jezus Chrystus.
2Kor.3,17
A Pan Jezus Chrystus jest Duchem. Podsumowanie tego tematu:
1Kor.12,4-6
Lecz Duch ten sam, lecz Pan ten sam, lecz ten sam Bóg. Wystarczy zrozumieć jak należy chrzcić według słów Piotra tzn. „w imię kogo należy chrzcić”.
Dz.2,38-39
A Piotr do nich :Upamiętajcie się i niechaj się żdy z was da ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czy Piotr kazał chrzcić osobno w imię Ojca, osobno w imię  i osobno w imię Ducha Świętego? Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych, oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan Jezus Chrystus Bóg nasz powoła. Z tekstu wynika, że wszyscy powołani mają być ochrzczeni tylko w imię Pana Jezusa Chrystusa. Bo nikt nie zna imienia boga ojca gdyby był oddzielną osobą ani nikt nie zna imienia ducha świętego gdyby to była trzecia osoba. A jak ma wyglądać ceremonia chrztu? Na to odpowiada Piotr.
Dz.11,13-18
Poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem, a on powie ci słowo, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. A gdy zacząłem mówić zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana Jezusa Chrystusa, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg Pan Jezus Chrystus dał im ten sam dar co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa to jakże ja mogłem przeszkodzić Panu Bogu. A gdy to usłyszeli uspokoili się i wielbili Pana Boga Jezusa Chrystusa mówiąc: Tak więc i poganom dał Pan Bóg Jezus Chrystus upamiętanie ku żywotowi wiecznemu. I tu stawiam pytanie: Czy Piotr ochrzcił Korneliusza wodą? Czy Korneliusza ochrzcił Pan Jezus Chrystus swoim Duchem Świętym? Czasy niewiedzy skończyły się, więc: Ludzie! Upamiętajcie się i opamiętajcie się! Co wy robicie? Albo co znaczą słowa:
Mat.3,11-12
Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie jest mocniejszy niż ja, Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie (swoim) Duchem Świętym, a nieużytecznych ogniem. W ręku Jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jan Chrzciciel swoją misję przygotowania drogi dla Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa spełnił i nikomu nie nakazał, aby go małpować. Kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus ustanowił nowe przymierze i tym samym ustanowił nowe warunki.
Mar.16,16
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony. Czy tu każe chrzcić niemowlęta? Czy każde niemowlę ochrzczone, kiedy dorośnie jest święte? To skąd mamy tylu morderców, złodziei, bałwochwalców itd.? Czy nie byli oni wcześniej jako niemowlęta ochrzczeni? Ale warunek postawiony przez Pana Jezusa Chrystusa jest taki:
Mar.16,15
Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszystkim ludziom. A kto najpierw uwierzy, że Pan Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Żywotem Wiecznym będzie ochrzczony Jego Duchem Świętym, ale kto nie uwierzy będzie ochrzczony ogniem, bo jest tylko plewą. Pan Jezus Chrystus…
Jer.25,30
…grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby wydaje swój głos. Potężnie grzmi w stronę wszystkich mieszkańców ziemi (Ludzie upamiętajcie się!)  jak trzeba zrozumieć słowa Pawła
Ef.5,25-26
Pan Jezus Chrystus umiłował świątynię i wydał za nią samego siebie, aby ją uświęcić, oczyściwszy ją (tę żywą świątynię) kąpielą wodną przez słowo. Czy kąpiel wodna przez słowo to obmycie ciała z brudu zwykłą wodą?
Jan7,37-38
A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Pan Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie niech przyjdzie do mnie i pije (wodę czy naukę?) Kto wierzy we mnie jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Odnoszę to do siebie: Czy ze mnie płynie woda, czy nauka życia wiecznego? Co komu pomoże, że jest wykąpany jeśli czyni przestępstwo? Tak też i świątynia żywa, każdy jej członek jest to żywa istota, czyszczony jest potokiem słów, aby człowiek był święty i nienaganny. I to jest prawdziwy chrzest, kiedy człowiek przestaje źle czynić, odwraca się od zła i czyni tylko dobrze.
Kol.2,11
W Nim tj. w Panu Jezusie Chrystusie zostaliśmy obrzezani obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego: to jest obrzezanie Chrystusowe. Kiedy nastąpi jedna wiara i będzie tylko jeden chrzest i kiedy będzie tylko jeden Pan, Pan Jezus Chrystus, wtedy dopiero spełnią się słowa:
1Kor.15,53-57
Albowiem to, co skażone (tj. ciało ziemskie) musi przyoblec się w to, co nie skażone (to z nieba), a to co śmiertelne (i znów ciało ziemskie) musi przyoblec się w nieśmiertelność (tj. w ducha) A gdy to co skażone przyoblecze się w to co nieskażone i to co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to co zapisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież  o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież  o śmierci żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon (Te ostatnie dwa zdania będą dopiero zrozumiałe w odpowiednim czasie). Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak jak chrzest wodą niezależnie, w jaki sposób wykonany nie ma żadnego znaczenia. Jest tylko zbyteczną ceremonią. A zobaczmy jak należy obchodzić właściwie ostatnią wieczerzę. Jak nam wiadomo wszelkie wyznania chrześcijańskie tę ceremonię praktykują na bardzo wiele sposobów. Jak naprawdę powinno się obchodzić pamięć po ostatniej wieczerzy Pana naszego Jezusa Chrystusa, na której zostało zawarte nowe przymierze z całą ludzkością?
Mat.26,26-27 A gdy oni jedli wziął Pan Jezus Chrystus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. Zastanówmy się: czy chleb, który spożywa cała ludzkość czy jest ciałem Pana naszego? A wino, które jest w  całego świata, czy jest krwią Pana naszego? A może tylko czerwone wino może zastąpić krew Pańską? Przecież nikt nie wie, jakiego wina użył Pan Jezus w ostatniej swojej wieczerzy, czy czerwonego, czy białego, czy słodkiego czy wytrawnego. A chleb i wino, kiedy jest na półce sklepowej to, w jakich okolicznościach staje się ciałem i krwią Pańską? Czy nikt nie wie o tym, że chleb nie zjedzony po stołówkach jest skarmiony przez zwierzęta np. przez świnie? Czy nikt nie widział człowieka pijanego winem i leżącego w rynsztoku? Czy nikt nie zastanowił się co dzieje się ze zjedzonym chlebem i wypitym winem? Czy Pismo nie mówi, że to co wchodzi do żołądka zostaje przez organizm strawione i na zewnątrz wydalone? Pan Jezus Chrystus grzmi z wysokości i ze swojej świętej siedziby, wydaje swój głos, potężnie grzmi nad swoją niwą w stronę wszystkich mieszkańców ziemi. Ludzie upamiętajcie się! Ludzie opamiętajcie się! Co wy robicie? Pan Jezus Chrystus powiedział:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego