panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 30

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

2Kor.10,7-18 Jeśli kto jest przekonany, że jest Pana Jezusa Chrystusa niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak on jest Chrystusa Pana Jezusa tak i my. Nie mają bowiem rozumu ci, którzy do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca jest wypróbowany, ale ten kogo Pan Jezus poleca.
2Kor.5,14-15
Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden Chrystus Pan Jezus  wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli (dla grzechu). A umarł za wszystkich, aby ci którzy żyją (w Panu Jezusie) już nie dla siebie samych żyli, lecz dla Pana Jezusa Chrystusa, który za nich umarł i został wzbudzony. W tym miejscu pragnę przytoczyć słowa Pawła, który wyraźnie mówi, że jego życiem jest służba dla braci, a tym samym dla Pana Jezusa.
Fil.1,21-26 Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus Pan Jezus, a śmierć zyskiem (oczywiście śmierć ciała ziemskiego). A jeśli życie w ciele (ziemskim) umożliwia mi owocną pracę, to nie wiem co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga; pragnę rozstać się z życiem (w ciele) i być z Chrystusem (duchem) bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Panu Jezusie, gdy znowu do was przyjdę. Dlatego przyjmijmy postawę sługi i wykonujmy swe zadanie rzetelnie. Jak to było we wszystkich zborach w czasach apostolskich. Za przykład dam Szczepana, który służbę pełnił rzetelnie, stając się przykładem do naśladowania.
Dz.6,3-7 Upatrzcie tedy bracia, spośród siebie siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana męża pełnego wiary i Ducha Świętego i Filipa i Prochora i Nikanora i Tymona i Parmena i Mikołaja prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowało (nową) wiarę. Szczepan będąc sługą Pana Jezusa, gdy dał świadectwo Prawdzie został zabity przez nieprzyjaciół Bożych.
Dz.7,54-60
A słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał Chwałę Bożą Pana Jezusa stojącego w prawości Bożej (B.T. margines mówi, że chodzi o prawą stronę, a tak naprawdę chodzi o sprawiedliwość, celowe wprowadzenie w błąd) I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego w prawości Bożej. I kamieniowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu przyjmij ducha mego. Zwracam uwagę, że prosił o przyjęcie jego ducha do nieba, gdyż ujrzał niebo otwarte i Pana Jezusa żyjącego mimo, że śmierć Jego była zwiastowana. Prosił o przyjęcie jego ducha, nie jehowy, nie allaha, nie buddy, nie ojca, tylko Pana Jezusa, bo tylko Pan Jezus jako Król siedzący na tronie w prawości swego Ducha Świętego inaczej mówiąc w sprawiedliwości może decydować o tym czyj duch jest sprawiedliwy i Boży „Proch wraca do ziemi, duch zaś wraca do Boga, który go dał” oczywiście duch sprawiedliwego człowieka. Tak samo jak obiecał Pan Jezus jednemu z dwóch wiszących obok na krzyżu mówiąc: „Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju”. A więc wszyscy, którzy uwierzyli, że Pan Jezus jest Panem Bogiem Wszechmogącym i uznali Go za Ojca Świętego, wszyscy, którzy dążą do osiągnięcia Królestwa  w sobie mają prawo stać się ludem wybranym, Izraelem Bożym. Mają prawo jako jedyni na ziemi stać się świątynią Pana Boga żywego, ciałem Jego, gdyż Duch Święty zamieszka w nich, a oni przyobleczeni w moc Jego Ducha staną się uczestnikami w posługiwaniu świętym Jego. Aby ta ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie głoszona była na całej ziemi na świadectwo Prawdzie.
Ef.1,7-14
Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia Chwały Jego, my (czyli apostołowie i ci, którzy z nimi byli), którzy jako pierwsi (na całej ziemi) nadzieję mieliśmy w Chrystusie Panu Jezusie. W Nim i wy (bracia umiłowani czyli wszyscy, którzy przyjęli słowo Prawdy o Panu Jezusie Bogu naszym), którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Pana Jezusa zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi (całkowicie) odkupienie własności Bożej (odzyskanie z wszelkich religii, wyznań, organizacji, sekt i ze śmierci, tych wszystkich, którzy należą do Pana Jezusa, a są jeszcze uwięzieni) ku uwielbieniu Chwały Pana Jezusa. Tak kochani! Zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym! Pieczęć to znak własności, pieczęć Ducha Świętego znaczy, że należymy do Pana Jezusa. Jest to pieczęć, której nie można zobaczyć, gdyż Ducha inaczej Myśli nikt nie może dojrzeć, chyba, że przyodzieje się Duch w postać. Tak było, gdy Duch Święty zstępował na Pana Jezusa podczas chrztu. Ducha Świętego zobaczył tylko Jan, gdyż Duch Święty był w postaci gołębicy. Tak samo było, gdy Duch Święty zstąpił w dzień zielonych świąt w postaci języków ognia, lecz oprócz wybranych nikt ich nie widział. I tym razem Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie inaczej w prosty sposób mówiąc Duch Święty zostaje wylany na pokornych ludzi. Jeśli ktoś myśli, że ujrzy przy tej okazji jakieś znaki, czy cuda, to strasznie się zawiedzie. Sam Pan Jezus zapowiada:
Mat.24,23-27
Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest zbawienie, albo tam nie wierzcie ( nie ma religii, czy wyznania na ziemi, które może dać zbawienie). Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Fakt, są i będą  znaki i cuda, ale czynione nie mocą Ducha Świętego, lecz mocą szatana, aby nastąpiło przesianie ludzkości. Przytoczę na dowód słowa proroka Daniela:
Dan.8,23-25
Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu; i zniszczy możnych i lud świętych. Działając podstępnie dzięki mądrości będzie miał powodzenie. Będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz, gdy powstanie przeciwko księciu książąt (przeciwko synowi Bożemu) zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Tak jak Pan Jezus wykona swe dzieło posługując się człowiekiem zamieszkując w jego ciele, tak samo szatan posłuży się człowiekiem zmuszając go do wszelkiego działania złego.
2Tes.2,7-12
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty dopóki Pan Jezus, który teraz powstrzymuje nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich (słowem) i zniweczy blaskiem obecności swojej (w swoich świętych). A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości Pana Jezusa, który mógł ich zbawić. Cuda czynione są i będą za sprawą szatana. Pamiętajmy zawsze o tym, gdyż to służyć ma doświadczeniu naszemu. Tak jak już pisałem obiecany Duch Święty nie będzie dostrzeżony przez tych, którzy służą nieprawości i szatanowi. I dlatego zsyła Pan Jezus na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Temat wylania Ducha Świętego i tym samym zapieczętowanie własności Bożej poruszę później. Pragnę teraz powrócić do tematu zborów Chrystusowych i starszych pełniących w nich służbę. Przypomnę, aby znów wprowadzić w temat: Starszym jesteś ty, gdy znajdziesz drugiego człowieka, który przez wiarę w Pana Jezusa stanie się twoim bratem, wtedy tworzyć będziecie zbór, który zacznie rosnąć wzrostem Bożym, starsi mają za zadanie pilnować, aby wszystko co tyczy ludu Bożego, ludu Pana Jezusa, odbywało się w porządku zgodnie z tym co przyjęliśmy przez słowo Prawdy. Funkcja ta pełniona jest tylko na ziemi. Zgodnie z przykazaniem zbory zgromadzają się w sabat, inaczej w sobotę, miejsce nie ma znaczenia, aby modlić się, budować i rozważać Myśli Święte, przebywać w gronie braci, starsi prowadzą zgromadzenie, tak aby nie było chaosu. Wiele osób zgorszy się w tej chwili, gdyż w nauce, którą głoszą chrześcijanie, czy też inne religie, niedopuszczalną jest rzeczą, aby starszymi były kobiety. Jest tak dlatego, że nie patrzą oczami ducha, ale oczami ciała. Tylko Pan Jezus nie patrzy na człowieka jako na osobę, nie ma względu na to czy duch sprawiedliwy jest w ciele mężczyzny, czy też znajduje się w ciele kobiety. Nie ma też znaczenia narodowość, czy kolor skóry. Wiele organizacji, czy wyznań mówi o tym, że nie ma dla nich znaczenia kolor skóry, narodowość czy pozycja społeczna, ale płeć ma znaczenie. Kobietę traktują jak niższy rodzaj człowieka. A ja wam mówię, że spośród tysiąca ludzi stojących przed Obliczem Pana Jezusa Chrystusa nie widziałem ani jednej kobiety. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus patrzy na ducha, który nie ma płci i ja patrzę oczami ducha mojego jak mnie nauczył Pan Jezus. Sam wyjaśnił uczniom tę sprawę:


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego