panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 33

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Łuk.6,46 Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego co mówię? Paweł przed śmiercią tak pisał:
Dz.20,24-29
Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego wy wszyscy wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi; Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił starszymi, abyście paśli zbór Pański nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Paweł zapowiedział odstępstwo od wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Opuszczenie Drogi Prawdy a zwrócenie się ku wymyślonym baśniom, obrzędom i ku bałwochwalstwu. Wilki nie oszczędziły trzody Pana Jezusa. Paweł uwierzył i przyjął wyznaczoną mu służbę przez Ojca Świętego, okazując jako syn Boży bezwzględne posłuszeństwo aż do śmierci. Nie uchylał się od zwiastowania całej woli Bożej. Całej! Nie połowy! Nie tylko wybranych warunków! O tym należy pamiętać! Słowo Boże zostało przywłaszczone przez babilon, prości ludzie nie mieli dostępu do poznania Pana Jezusa i do Jego łaski, przez którą mogliby być zbawieni. Przewidziane było zagrabienie własności Bożej:
Mat.23,13-14
Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy,(którzy szukacie własnej korzyści czy to finansowej czy własnej chwały) że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok.). A protestanci zaczęli sprzeciwiać się władzy w kościele katolickim znając od środka naukę, obrzędy, ceremoniały jakie były rozpowszechniane, a więc protest przeciwko „papieżowi” spowodował rozłam w kościele katolickim. Poznać Słowo Boże mogli tylko ci, którzy związani byli z kościołem, ludzie wykształceni. Porównam protest w kościele do komórki, która zaczyna się dzielić. Najpierw na dwa potem na cztery potem na osiem itd. Pytanie: Co powstało przez podział komórki? Ciało! Chrześcijaństwo to jest wielka wszetecznica- ciało wszetecznicy, z którego narodziły się córki: kościoły, religie, wyznania, organizacje itp. czyli całe chrześcijaństwo. A kto się łączy z wszetecznicą stanowi z nią jedno ciało, jak już o tym pisałem! Mówię to do wszystkich, którzy nie chcą identyfikować się z kościołem katolickim.
1Kor.6,16
Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. To też wszystkie córki babilońskie będziecie miały  sam dział co wasza matka:
Obj.17,4-5
A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: wielki babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Wszystkie córki wielkiej wszetecznicy narodziły się z protestu i nauki ludzi protestujących. Od momentu podziału, córki wszetecznicy (kościoły) rozwijały się i dojrzewały, aby przez swoją uwodzicielską piękność mogły uprawiać nierząd z wieloma w najbardziej wymyślne sposoby. W tej chwili wręcz wyprzedzają się kościoły w sztuce uwodzenia aby nierząd uprawili z nimi również zasobni w mądrość żyjący na ziemi, a mówię o nierządzie duchowym. W tych czasach wszelkie wszeteczeństwo dozwolone. Żadnego pohamowania, kompletny brak poczucia winy, brak bojaźni Bożej. A przecież miłujący Pana Jezusa są oblubienicą przygotowującą się do zaślubin! Czy oblubienica Baranka może być nieczysta przez obrzydliwości i nierząd? Czy ty będąc młodzieńcem poślubił byś oblubienicę wiedząc, że uprawia nierząd z każdym kogo napotka? Czy sądzisz, że poganie uprawiając nierząd otrzymają łaskę Pana Jezusa? Skoro Izrael rodowity- 144 tysiące muszą okazać się czyści?
Obj.14,4-5
Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy. Człowieku Boży wystrzegaj się nie tylko wielkiej wszetecznicy ale też jej córek! Powyżej napisałem, że rozwijają się kościoły (córki), aby osiągnąć dojrzałość do uprawiania wszeteczeństwa, tak też się stało przez ciągłą reformację! Słowo Boże stało się dzięki reformom ogólno dostępne dla wszystkich ale i tez zostało pogwałcone za sprawą reformatorów i wprowadzeniu ich nauk w życie. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że życie Pana Jezusa na ziemi w ciele jest opisane prosto w ewangeliach  samo życie apostołów zawarte jest prosto w kilku rozdziałach. A życie reformatorów jest opisywane obszernie w książkach. Także uwięzienie i śmierć Zbawiciela Boga jest pokazana prosto, zaledwie w kilku zdaniach a o śmierci apostołów w ogóle nie ma mowy, żadnego opisu. Jest informacja o męczeństwie i śmierci ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa ale to w paru wersetach a nie w tomach książek.
Hebr.11,36-39
Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia; byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani; ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo nie otrzymali tego co głosiła obietnica.
Obj.12,11
A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Tak jak uczynił Szczepan, który został zabity i powierzył ducha swego Panu Jezusowi Panu swojemu.
Dz.7,59-60
I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana zawołał donośnym głosem: Panie nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział skonał. Jeśli komuś jeszcze potrzebne jest potwierdzenie na skromność ofiary żywej to przytoczę jeszcze:
Iz.57,1
Sprawiedliwy ginie a nikt tego nie bierze do serca, mężowie pobożni schodzą ze świata a nikt na to nie zważa, gdyż przez zło sprawiedliwy schodzi ze świata. O męczeństwie protestantów, reformatorów powstało wiele książek i bardzo wielką rolę odgrywa ich śmierć w kościołach; śmiem wręcz twierdzić, że więcej śmierć tych ludzi znaczy od śmierci Samego Pana Boga Zbawiciela! Pytam więc jaki był powód męczeństwa i śmierci tych „sławnych” ludzi? Czy pozbawieni zostali życia dlatego, że wierzyli w Pana Jezusa jako Pana Boga Wszechmogącego? Czy swą nauką przyczynili się choć w małym stopniu do tego żeby imię Pana Jezusa wzywane było z czcią? Czy dzięki protestom i reformom w kościołach na ziemi zapanował pokój i wola Ojca Świętego Pana Jezusa została spełniona?

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego