panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 8

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.3
 

Mar.10,18 Pan Jezus odrzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry tylko jeden Bóg.
Gal.5,22
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność.
1Jana3,12
Nie jak Kain, który wywodzi się do złego i zabił brata swego. Dobro i zło są więc sobie przeciwne. Jeżeli jedynym Bogiem jest rozum, to jak rozum może być jedną z cech Bożych?
Iz.11,2
I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu ,Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Czyli rozum to cecha umysłu, osobowości, tak jak cechą jest mądrość i poznanie Pana Boga. Jak chcą zniszczyć wszystkie rządy religie i ustanowić swoje skoro jest napisane:
Dan.7,27
Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego Królestwo jest królestwem wiecznym a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Rozumiemy już, że mowa jest o Duchowym Królestwie Pana Jezusa Chrystusa czyli o mądrym, rozumnym, roztropnym, sprawiedliwym postępowaniu ludzi dzięki Myślom Świętym Pana Jezusa jakie przyjęli przez wiarę w Chrystusa Pana. Sam zamysł ograniczenia liczby ludzi jest szalony, tylko Pan Bóg może decydować o życiu i śmierci:
Łuk.12,7
Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone.
2Król.5,7
Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł szaty i rzekł : Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać. Likwidacja rodziny i wolna miłość, tolerancja? Porządek jest teraz już ustalony na ziemi :
1Kor.11,3
A chcę ście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus Pan, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg.
1Kor.14,33
Albowiem Pan Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak  wszystkich zborach świętych. Jeśli chodzi o chęć posiadania kontroli nad ludźmi to jest od szatana bo Pan Jezus chce miłości a nie kontroli.
Obj.13,16-18
On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest 666. Masoni, kabała, iluminaci próbują przez liczby dojść do pełnego zrozumienia Myśli Świętych zawartych w Biblii myśląc, że dzięki temu zapanują nad światem i ludzkością a do tego właśnie zmierza szatan uważając się za boga tego świata. Opisanych w skrócie zostało kilka „pozostałych” zwodniczych sposobów życia, myślenia, które tak samo jak inne opisane zbory nie mogą doprowadzić do doskonałości duchowej bo nie są z Boga jak już wcześniej było wyjaśniane, nie są z Ducha Chrystusowego.
Obj.3,2
Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Jak wynika z opisów wszystko to co „pozostało”  się nieczystości w większym lub mniejszym stopniu a jest napisane:
2Kor.6,17-18
Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan Jezus. I nieczystego się nie dotykajcie; A Ja przyjmę was. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Czystość jest ważna bo nic skalanego nie może odziedziczyć tego co nieskalane święte:
1Kor.15,50
A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Dlatego trzeba się oczyścić od wszelkiej zmazy ciała i ducha.
1Jana3,2-3
Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
Obj.3,3-6
Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota Baranka i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
2Piotr.3,14-18 Przeto umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana Jezusa naszego Pana uważajcie za ratunek jak i umiłowany brat nasz Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie nieukształtowani i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy.
Obj.22,10-15
I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Umiłowani bracia i siostry w Panu Jezusie, teraz pragnę wam przypomnieć od początku istotne Myśli zawarte w tej książce: Poznaliśmy kim jest Bóg Pan Jezus Chrystus, wiemy już gdzie szukać Jego Królestwa i czego należy się wystrzegać, aby stać się uczestnikiem Chwały wraz ze wszystkimi uświęconymi. Pozostał ostatni temat, którego nie można pominąć, a mianowicie głoszenie ewangelii. Powyżej przeczytaliście, że  mówi i co mówi do zboru w Laodycei, w Efezie, w Pergamie, w Tiatyrze, w Sardes. Tak samo przemówił do zboru w Smyrnie i przemówi w czasie głoszenia do zboru w Filadelfii. Umiłowani, ludzie nie otrzymają innego znaku jak tylko znak Jonasza czyli usłyszą głos ostrzegający przed  Pana Jezusa.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego