panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 48

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Przyp. Sal.12,10 Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, lecz serce bezbożnych (bezmyślnych) jest okrutne.
Iz.66,3
Kto zarzyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owcę, a zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni,  spala kadzidło, a zarazem czci bałwana- ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach. Tak też jest z modą, która niszczy człowieka. Starajmy się być prostymi ludźmi, którzy posiadają wartościowy klejnot Osobowości Świętej, własne zdanie a nie papugujmy za bezmyślnymi, którzy z życia robią groteskę.
1Jana2,15-17
Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat nie ma w nim miłości Pana Jezusa. Bo wszystko co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca Świętego, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Pana Jezusa trwa na wieki.
Kaz.7,14-22
W dniu dobrym korzystaj z dobra, lecz w dniu złym zważ. Również ten (czas) uczynił Pan Bóg tak samo jak tamten (czas) po to, by człowiek nic nie dociekł z tego, co będzie po nim. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Niejeden sprawiedliwy ginie w swej sprawiedliwości, a niejeden bezbożny żyje długo w swej złości. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego, dlaczego miałbyś sam siebie gubić? Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi, dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Dobrze jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swojej ręki i drugiego, bo kto się Pana Boga boi, unika tego wszystkiego. Mądrość daje mędrcowi więcej siły, niż jej ma dziesięciu możnych w mieście. Zaiste nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. Nie zważaj także na wszystko co się mówi, abyś nie usłyszał swojego sługi, który ci złorzeczy. Wie bowiem twoje serce, że i ty często złorzeczyłeś innym.
Kaz.12,12-14
Poza tym: Synu mój, przyjmij przestrogę! Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Pana Jezusa Boga Wszechmogącego i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Pan Jezus bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną
czy dobrą, czy złą. Trzecim tematem tyczącym sądu jest: W jaki sposób sądzona będzie wielka wszetecznica? Chcę uświadomić wszystkim ludziom na ziemi, że już odbywa się sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się na obszarze całej ziemi, gdyż usta Pana Jezusa to przepowiedziały.
Jan3,18-19
Kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Izraelici ukrzyżowali ciało Pana Boga, a reszta ludzkości chwałę. Do swej własności przyszedł, a swoi Go ukrzyżowali, o czym świadczyli apostołowie:
Dz.4,8-13
Wtedy Piotr pełen Ducha Świętego rzekł do nich: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Duch Święty wzbudził z martwych, dzięki Niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Pan Jezus  owym Kamieniem odrzuconym przez was budujących. Pan Jezus stał się Kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Panem Jezusem.
Dz.7,51-53
Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście Sprawiedliwego którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Czy to się komuś podoba, czy nie! Taka jest prawda, że Chrystusa Pana Jezusa, którego przyjście zapowiadali wszyscy prorocy pobudzeni Jego Duchem Świętym, ukrzyżowali Izraelici, którzy są Jego wyłączną własnością. Oni przez wielką Jego miłość stali się dziedzictwem obietnic Bożych i oni stali się zdrajcami. Oczywiście ci, którzy Go przyjęli dostąpili spełnienia się wszystkich obietnic i udziału w Jego Królestwie Duchowym. Te słowa piszę, nie po to, aby kogoś oskarżać, gdyż każdy człowiek własny ciężar poniesie, lecz po to, aby Izrael uznał swoją winę i uznał Pana Jezusa Zbawiciela za swego Odnowiciela bo innej drogi do zbawienia Izraela nie ma! A wy, poganie także przyznajcie się do grzechu, gdyż ukrzyżowaliście Chwałę Bożą. Kto z was przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako Pana Boga Wszechmogącego, kto z was wzywa imienia Pańskiego z czcią, kto z was przestrzega Jego wszystkich przykazań, kto z was głosi ewangelię o zbawieniu Jego? Czy wy świadkowie jehowy, czy wy adwentyści, czy wy katolicy, czy wy pozostałe religie, wyznania, organizacje, sekty, którzy wykorzystujecie słowo Boże do załatwiania własnych spraw?
Iz.56,10-12 Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni (nie mający Ducha Chrystusowego), wszyscy oni, to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku (wszyscy bez wyjątku). Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś- wystawnie i bardzo dostatnio. Czy jehowa oddał życie? Dlaczego mówicie, że naśladujecie drogę Pana Jezusa? Przecież w ciele nadzieję pokładacie łudząc życiem wiecznym na ziemi. Pan Jezus stał się ubogim, aby ludzie ubogaceni zostali duchowo. Dlaczego mówicie, że imię jehowy jest lżone? Imię Pana Jezusa lżone jest dzień po dniu, na ulicy, w domach, w radio, w telewizji, w kościołach, na całej ziemi. Imienia Bożego bez szacunku wzywają dzieci, które dopiero uczą się mówić. Chwała Boża zamieniona została na bałwany, które nic nie mogą.
Rzym.1,18-24
Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności (czyt. bezmyślności) i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią Prawdę. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili Chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Czy nie widać mądrości Umysłu Świętego w dziełach, które oglądają nasze oczy? Czy jest taki bóg, który będąc nieśmiertelny zbawia ludzi przez oddanie życia? Różnym bóstwom ludzie oddają chwałę, posługując się Słowem Bożym, a tak naprawdę odrzucają Sprawcę życia, który jedynie może zbawić lub zatracić! Przyjdźcie ze wstydem wszystkie narody, by zgiąć kolana przed Królem Panem Bogiem Wszechmogącym Panem Jezusem Zbawicielem! Tak jak ja zgiąłem zawstydzony kiedy zrozumiałem kim jest Pan Jezus.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego