panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 1

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

My bracia umiłowani, którym dana została łaska przez Pana Jezusa Chrystusa, którzy uwierzyliśmy w imię Jego, stajemy przed obliczem Chwały Bożej, która jest na obliczu Pana Jezusa Chrystusa. Stajemy, aby przed Nim zgiąć nasze kolana jako przed Królem.
Iz.45,23
Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język..
Fil.2,10 Aby na imię Pana Jezusa Chrystusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią.
Obj.5,12-14 Godzien jest Ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrości i siłę, i cześć i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią, i w morzu, i wszystko co w nich jest mówiło: Temu, który siedzi na tronie i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starsi zaś upadli i oddali pokłon. Na tronie zasiada jedna Osoba Pana Boga Wszechmogącego o jednej Osobowości, a jest to Osobowość Święta. W Głowie Osoby Pana Boga Wszechmogącego siedzącego na tronie w niebie, znajduje się Duch Święty inaczej Umysł Święty, który tę postać zrodził; który wszystko stworzył, był w ciele na ziemi jako Baranek, zniszczył śmierć. Zwracam uwagę, że tron Boży jest jeden, bo Król jest jeden, który na Nim zasiada. Spójnik „i” nie oznacza, że na tronie siedzą dwie osoby, co by zresztą było błazenadą, że dwóch królów siedzi na jednym tronie, że siedzi Bóg i Baranek. Lecz zasiada Osoba, która jest Bogiem i Barankiem tak jak ja jednocześnie  człowiekiem i mężczyzną. Mogę być ojcem i wujkiem co  nie oznacza, że człowiek i mężczyzna to dwie różne osoby. Oprę się na wersecie:
Obj.22,3-4
I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego służyć mu będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. „Faryzeusze”, obłudnicy odpowiedzcie na pytanie: Czyi słudzy? Komu będą służyć Bogu czy Barankowi? Skoro uważacie, że jako dwie osoby siedzą na tronie; Czyje oblicze oglądać będą?. Czyje imię będzie wypisane na ich czołach? Imię Boga czy imię Baranka?! Musielibyście wymazać ten werset z wszystkich Biblii świata, aby pasowało to wasze chore rozumowanie, że Bóg siedzi na tronie jako osoba i Baranek siedzi na tym tronie jako inna osoba, chyba, że jeden drugiemu siedzi na kolanach. Jest jeden Król, dlatego tak jest zapisane, że Jego słudzy służyć mu będą, że Jego oblicze oglądać będą, a nie pisze „ich” oblicza. Imię Boga i Baranka będzie na czołach, Jego imię a nie imiona. Np. jehowa i Jezus, czy to jest imię czy imiona? Nawet świadkowie jehowy w wydanej przez nich książce, którą nazywają biblią  przekładzie nowego świata nie mogli przekręcić tych słów. Dlatego, że prawdą jest, że jeden jest tron i jeden Król, który na nim siedzi. Pan Jezus Chrystus jest nie tylko Panem i nie tylko Królem, lecz Panem panów i Królem królów:
Obj.17,14
Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów. Abyście bracia, nabrali pewności, co do wielkości majestatu królewskiego naszego Boga i Zbawiciela Pana Jezusa  sobie I rozdział tej książki, w którym pisałem o Panu Bogu Logosie. Przypomnę, że Duch Święty, Myśl Święta inaczej Rozum Święty, Osobowość Święta zrodził sobie na samym początku postać Syna, bo wszystko co się rodzi jest synem. Nazwał swoją postać, Logosem, po polsku Słowem. W tym momencie Duch Święty w postaci staje się Osobą Pana Boga Wszechmogącego Logosa.
Jan1,1
Na początku był Logos, a Logos był u Boga, a Bogiem był Logos. Różnie „faryzeusze tego świata” obłudnicy chcą wykrzywić ten werset, gdyż nie pasuje im, że Bóg jest jeden do ich zwodniczej nauki. Skoro uznają dwóch bogów syna i ojca to, w tym wypadku zaprzecza temu ten werset, mówiąc, że Syn Logos jest Panem Bogiem. Tak kochani w Duchu Świętym Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syn Logos jest Panem Bogiem, gdyż w Nim zamieszkał Ojciec Święty, który Go zrodził, którego nie można zobaczyć, który jest nieśmiertelny. I właśnie Pan Bóg Logos stał się człowiekiem i zamieszkał wśród ludzi, aby mogli ujrzeć Chwałę Bożą czyli widzialną część Boga, Chwałę Ducha Świętego, Osobowości Świętej. Aby ci, którzy mają odziedziczyć nieśmiertelność mogli naśladować swego Ojca Świętego; bo jak można naśladować kogoś kogo się nie widzi? Jak można być doskonałym przykładem Ojca Świętego skoro nie można być dla syna przykładem miłości? Skoro nie można życia położyć bo jest się nieśmiertelnym? A u Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Jan5,20
Ojciec Święty bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co Sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła, niż te, abyście się dziwili. Dlatego Pan Bóg stał się synem człowieczym, aby miłość do synów ludzkich była oparta na doskonałym dowodzie miłości.
Jan15,13
Większej miłości nikt nie ma  tę. Jak, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. „Faryzeusze” obłudnicy, czy myślicie, że Pan Bóg, który jest miłością pozwoliłby, aby bestialsko zabito mu dziedzica, syna jako ofiarę? Czy wy mając dzieci zrobilibyście tę rzecz, czy nie raczej sami poszlibyście na śmierć? Chore umysły! Przecież Sam Ojciec Święty, który jest nieśmiertelny przyszedł na ziemię w ciele śmiertelnego człowieka, aby za syna człowieczego oddać życie na ziemi i obdarować go dziedzictwem wiecznym
czym jest nieśmiertelny duch.
Jan1,18
Pana Boga (Ducha Świętego) nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn Pan Jezus Chrystus, który stał się synem człowieczym objawił Go nam. Jeśli Pan Jezus jest Synem jednorodzonym i Logos jest Synem jednorodzonym to w takim układzie jest dwóch Synów Bożych. Fałszerze słowa; czy tak uważacie? Pan Jezus był synem Bożym na ziemi, i Logos był synem Bożym na ziemi, Logos który jak czytaliśmy w wersecie
Jan 1,1
jest Bogiem? Wyjaśnia nam to:
Jan1,14
A Słowo (Logos) ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy Chwałę Jego. Ludzie ujrzeli Syna inaczej widzialną część Boga, zobaczyli odbicie oryginału, zobaczyli odbicie Syna Logosa, którego zrodził Duch Święty na początku. Odbicie, wyciągnięte Ramię, kopię postaci osoby Pana Boga Logosa. W tej kopii znajdował się Duch Święty, Ojciec Święty, który zamieszkał w oryginale siedzącym na tronie. Zrozumiejmy, że Duch Święty nie ma początku i końca i nie można ogarnąć Go całego w czymś, czy to w głowie postaci, czy we wszechświecie, ale część tego Ducha Świętego na pewno znajduje się w głowie Pana Boga Logosa zasiadającego na tronie. Część Umysłu Świętego stwarzała wszystko w kopii Logosa, część Umysłu Świętego była na ziemi w człowieku, który był kopią Logosa, część Umysłu Świętego zamieszkała w synach Bożych na ziemi w czasach apostolskich, część Umysłu Świętego jest teraz na ziemi pośród nas i jest w ludziach, którzy Go przyjęli i będzie w was jeśli wypełnicie wolę Pana Jezusa Ojca Świętego:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego