panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 21

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

1Tym.1,1-2 Paweł, apostoł Zbawiciela Pana Jezusa z rozkazu Boga Zbawiciela naszego
i Zbawiciela Pana Jezusa, nadziei naszej. Do Tymoteusza prawowitego syna  wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Zbawiciela Pana Jezusa.
Przecież Zbawiciel to znaczy Chrystus!  wyraźnie wskazuje, że Pan Bóg jest Zbawicielem. Wiemy też, że Duch Święty postanowił zbawić ludzi przez krew Pana Jezusa. Skoro więc Zbawicielem jest Pan Jezus i czytamy, że Zbawicielem jest Pan Bóg to jest taki wniosek, że Pan Jezus jest Panem Bogiem Zbawicielem. Dlatego czytamy w Prawdzie:
1Tym.1,1-2
Paweł apostoł Pana Jezusa Chrystusa, który z rozporządzenia Ducha Świętego Pana Jezusa Zbawiciela, który jest nadzieją naszą. Tymoteuszowi życzy łaski miłosierdzia i pokoju od Pana Jezusa Zbawiciela naszego, który jest Bogiem Ojcem Świętym.
2Tes.1,2
Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1Tes.1,1
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Duchu Świętym Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Teraz proszę otworzyć tę książkę na pierwszą stronę i przeczytać pierwsze słowa: „Umiłowanym braciom i siostrom oraz wszystkim starszym, którzy znają prawdę i tym wszystkim ludziom, którzy dzięki tym słowom prawdę poznają: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami, oraz Prawda, która w was mieszka i która pozostanie z nami na wieki, czyli na zawsze”. Kto ma uszy niechaj słucha co Duch Święty mówi do zborów! Mamy więc powód do wielkiej radości, radości w Duchu Świętym Pana Jezusa Chrystusa. Jest to ostatnia cecha, którą należy osiągnąć i którą należy mieć w sobie. W tej chwili zadasz pytanie: Z czego mam się radować? W jaki sposób okazać swoją radość w Duchu Świętym? Umiłowani! Na początek należy zdać sobie sprawę, że radość w Duchu Świętym Pana Jezusa Chrystusa nie jest podobna do radości, którą odczuwaliśmy żyjąc według modły tego świata. Wtedy radość czerpaliśmy z jedzenia, z picia, z biesiadowania, z rozkoszy, z posiadania dóbr, z używek i uciech, których z czasem jest coraz więcej pod warunkiem, że nas na nie stać.
Łuk.17,26-30 A jak było za dni Noego tak będzie i  dni Syna Człowieczego. Jedli pili, żenili się i za mąż wychodzili. Podobnie też było za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Ale ci, którzy mają nadzieję na życie wieczne nie będą dążyć do osiągnięcia takiej radości, gdyż w tym każdy z nas chociażby w najmniejszym stopniu żyje. Paweł tak się na ten temat wypowiada:
1Kor.7,29-32
A to powiadam, bracia, czas, który pozostał jest krótki; dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali; przemija bowiem kształt tego świata.
Tyt.3,3
Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.
Ef.2,1-5 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha (złego), który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś, w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak i inni (jak zła część ludzkości). Ale Duch Święty, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki ożywił wraz ze Zbawicielem
łaską zbawieni jesteście. Nie dążmy więc do zaspokojenia uciechami ciała, ale zabiegajmy o radość dla ducha. Sam Pan Jezus nas poucza:
Mat.6,31-33
Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? Albo: Co będziemy pić? Albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz Święty wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, czyli Pana Jezusa Chrystusa, miłości, wierności, sprawiedliwości Jego, pokoju, radując się  Jego Duchu Świętym, a wszystko inne będzie wam dodane. W obecnych czasach, gdy patrzy się na świat i ludzkość nie widać zbyt wielu powodów do radości: głód, wojny, bezprawie. Czy to są powody do radości? Jeśli człowiek ma powód do radości, to z tego, że może dostąpić łaski i ma możliwość poznać Boga Ojca Zbawiciela Pana Jezusa i to jest prawdziwy powód do chluby. Jak mówi Paweł:
2Kor.11,10
Jak Prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai.
2Kor.10,17
Kto się tedy chlubi w Panu Jezusie Chrystusie niechaj ę chlubi. Zobaczmy czym Paweł najbardziej się radował, czy to było złoto, srebro, czy może dobra materialne? Radował się z tego, że poznał prawdę o prawdziwym Bogu Ojcu Zbawicielu Panu Jezusie. Tak się sam wypowiada:
Fil.3,7-11 Ale wszystko to co mi było zyskiem (ze świata) uznałem ze względu na Pana Jezusa Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doskonałości jaką ma poznanie Pana Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Ducha Świętego Pana Jezusa Chrystusa. I znaleźć się w Nim nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie (czyli uczynkach pełnionych według swego uznania), lecz tę, która się wywodzi z wiary w Pana Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. A zatem każdy, kto dąży do sprawiedliwości niech raduje się Panem Jezusem Chrystusem.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego