panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 32

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Jan8,44 On był mężobójcą od początku i w Prawdzie nie wytrwał bo w nim nie ma Prawdy. Dobro jak i zło to dzieło Boże. Taki został stworzony szatan, taki był od początku gdy został stworzony. Bez Ducha Świętego, przeznaczony do zwodzenia. Wszyscy, którzy z tego ducha złego porodzili grzech są jego synami, bo naśladują to co złe i Ducha Prawdy (Ducha Chrystusowego) w nich nie ma. Każdy człowiek za samego siebie zda sprawę przed Panem Jezusem Sędzią żywych i umarłych (Dz.10,42). I nie będzie usprawiedliwiony nikt twierdząc, że to szatan go kusił, że to właśnie szatan jest winny jego grzechów, ponieważ człowiek otrzymał rozum i wolną wolę, więc ma prawo kierować swoim postępowaniem i ma panować nad grzechem.
Rzym.6,20-23
Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Panu Bogu macie pożytek w poświęceniu a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Duchu Świętym Pana Jezusa. Każdy jest świadomy tego, że szatan działa na ziemi w synach opornych
Ef.2,1-2
I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. To też ludzie dopuścili się morderstwa wypełniając zamysły szatana- unicestwienie planu zbawienia ludzi. Charakter śmierci Zbawiciela jest opisany w ewangeliach przez naocznych świadków. Jest to wiarogodne świadectwo! Każdy wierzący Panu Bogu człowiek daje temu świadectwu wiarę. Nie rozkoszuje się tą Myślą ani też się nie upaja opisem śmierci Zbawiciela ale jak jest napisane:
1Kor.11,23-29
Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przez całe swoje życie mamy mieć udział w chrzcie w śmierć Chrystusa Pana Jezusa poprzez czyny a nie przez nadęte słowa.
Rzym.12,1-2
Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Panu Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić ,co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czy ktoś z was po śmierci najbliższej osoby upaja się zdjęciami zrobionymi np. podczas oględzin zamordowanego albo filmem wideo o drastycznym widoku? Czy ogląda to cały czas? Nie! Bo to jest bolesne! Dlaczego więc śmierć Zbawiciela jest oglądana, przypominana z takim zapałem i tak wiele razy? Świętuje się na pamiątkę tego wydarzenia tak jakby to było radosne wydarzenie. Czy tego życzy sobie Pan Bóg? Tego chce szatan i to on podsuwa ludziom myśli by znajdowali upojenie w jego strasznej zbrodni i mieli z nim dział. Przedstawił swój scenariusz przez White a po stuleciu przedstawił to przez film „Pasja”. To są głębie szatańskie i ma w nich dział każdy , kto upaja się opisami z książki czy scenami z tego filmu. Cytat z książki „Wielki bój” wyd.7str.538;539 „Nad tronem ukazuje się krzyż. Następnie przed oczami zgromadzenia przesuwają się sceny kuszenia i upadku Adama, a potem wszystkie kolejne wydarzenia w wielkim planie zbawienia: narodziny Jezusa w uniżeniu, Jego młodzieńcze lata pełne prostoty i posłuszeństwa, chrzest w Jordanie, post kuszenie na pustyni, publiczna działalność nauczyciela, objawiająca ludziom kosztowne błogosławieństwa nieba, dni wypełnione miłością i czynami miłosierdzia, noce spędzone na modlitwie i czuwaniu w samotności gór; nienawiść, zazdrość i złość ludzi, będące zapłatą za Jego dobroć; straszna i tajemnicza walka w Getsemanie pod brzemieniem grzechów całego świata; wydanie Jezusa morderczej tłuszczy; bolesne wydarzenia owej pamiętnej nocy, kiedy uczniowie, Jego najukochańsi, opuszczają Go, a tłum wlecze ulicami Jerozolimy. Syn Boży przed Annaszem- stawiony przed sądem w pałacu najwyższego kapłana, na sali sądowej Piłata i przed tchórzliwym, okrutnym Herodem; wyszydzany, wyśmiewany, biczowany, męczony, a w końcu skazany na śmierć- wszystkie te sceny są wyraźnie przedstawione. Potem przed oczami falującego tłumu ukazują się ostatnie chwile życia Jezusa; Zbawiciel w drodze na Golgotę, Książę Żywota wiszący na krzyżu, dumni kapłani i szyderczy tłum drwiący z Jego śmiertelnej męki, nadnaturalna ciemność, trzęsienie ziemi, pękanie skał i otwieranie się grobów, jako cuda towarzyszące śmierci Zbawiciela świata. Te straszne sceny są przedstawione dokładnie tak, jak się działy w rzeczywistości”. Czy to nie jest scenariusz do filmu? Czy to co ona opisuje nie jest urzeczywistnieniem zamysłów szatana? Cuda i znaki towarzyszące jak pisze śmierci Zbawiciela czy są przedstawione właściwie? Czy otwieranie się grobów towarzyszyło śmierci Pana Jezusa? Jeśli ktoś się zastanowi to zrozumie, że skoro Pan Jezus jest pierwszy we wszystkim to również jako pierwszy zmartwychwstał. W
Mat.27
rozdziale są dwa wersety 52;53 „i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu.” Jedynie w ew. Mateusza  przedstawione takie wydarzenie. Jeśli przeczyta się tekst z pominięciem tych dwóch wersetów to można stwierdzić, że zostały one wstawione aby wprowadzić w błąd. Nie mogło w tamtej chwili być zmartwychwstanie kogokolwiek ponieważ to był moment kiedy Pan Jezus zmarł a wiemy, że zmartwychwstał po trzech dniach jako pierwszy. Potwierdza nam to Paweł
1Kor.15,20-23
A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Jaki cel miał szatan w zmianie kolejności zmartwychwstania? Umniejszyć ważność złożonej ofiary i zasłonić moc zmartwychwstania Zbawiciela. Dlatego trzeba patrzeć na to co jest oczywiste: zmartwychwstał pierwszy Zbawiciel a potem dopiero wszyscy ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu wraz z Nim. Jak wygląda udział w pierwszym zmartwychwstaniu mówi Paweł:
Rzym.6,1-14
Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Pana Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wzbudzony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; kto bowiem umarł uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem  grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Panu Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością  i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Panu Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Czas przyjścia Pana Jezusa i sposób objawienia Jego Chwały został ukryty jak czytamy: przyjdzie jak złodziej w nocy Łuk.21,35. Nikt nie zna czasu przyjścia Pana Jezusa tylko Jego synowie. Zasłonięte jest to przed szatanem i tymi, którzy jemu służą. Następną sprawą prowadzącą na bezdroża błędu przedstawioną przez E.G.WHITE w „Wielkim boju” jest przedstawienie męczeńskiej śmierci reformatorów. Wyd. 8 rozdz. III str.46 „Rzym oskarżył protestantów o herezję oraz odstępstwo i wykluczył ich z Kościoła. Oskarżenia te jednak dotyczyły raczej jego samego, to on właśnie był tym, który porzucił sztandar Chrystusa i odszedł od "wiary, która raz na zawsze została przekazana świętym" (Judy3)”„Szatan dobrze wiedział, że Pismo Święte pomoże ludziom rozpoznać jego kłamstwa i sprzeciwić się jego mocy. Sam Zbawiciel świata, gdy był kuszony, posłużył się Słowem Bożym. Przy każdym ataku Chrystus bronił się tarczą wiecznej prawdy mówiąc: "Napisano". Wszystkim twierdzeniom wroga przeciwstawiał mądrość i moc Słowa. Aby uzyskać władzę nad człowiekiem i utwierdzić swój autorytet, szatan musiał utrzymać ludzi w nieznajomości Pisma Świętego. Biblia wywyższa Boga, a śmiertelnemu człowiekowi wskazuje właściwą jemu pozycję, więc jej święte prawdy musiały być zachowane w tajemnicy. Kościół przyjął ten plan. Przez wiele stuleci rozpowszechnianie Biblii było zabronione. Nie wolno było jej czytać, ani mieć w domu. Pozbawieni skrupułów księża interpretowali prawdy biblijne tak, aby usprawiedliwiały ich postępowanie. W takich okolicznościach uznano powszechnie papieża za zastępcę Boga na ziemi, obdarzonego władzą nad Kościołem i państwem. Ponieważ Biblia- jedyne źródło wykrycia- błędu była niedostępna, szatan działał według swego upodobania. Proroctwo mówi, że odstępca "będzie zamyślał odmienić czasy i zakon" (Dan,7,25). I faktycznie nie zaniedbał ”. Trzeba uświadomić sobie, że jeśli ktoś porusza tak ważne kwestie jak działanie szatana to powinien się zastanowić czy sam tego nie czyni. Zarzucając odstępstwo od wiary w Chrystusa Pana Jezusa Rzymowi i ograniczenie dostępu do Prawdy zapisanej w Pismach natchnionych Duchem Świętym ,należało tego samemu nie czynić! W tej chwili do ręki ludzi wkładane są książki E.G.White i reformatorów a nie Pismo Święte! Dlaczego? Odpowiedział powyżej sam fałszywy prorok: Ponieważ Biblia- jedyne źródło wykrycia błędu była niedostępna, szatan działał według swego upodobania. Jeśli ktoś czyta i pisze takie słowa, proroctwo mówi, że odstępca będzie zamyślał odmienić czasy i zakon to czemu czyni to samo?


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego