panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial II - strona 5

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial II - PAN JEZUS CHRYSTUS
 

Jan1,11-12 Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Imię Jego. Należy jeszcze dodać słowa proroka Izajasza, które również się spełniły na Panu Jezusie Chrystusie.
Iz.45,15
Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym Panie Boże Izraela. Zbawicielu! Tak właśnie, Pan Jezus Chrystus jest tym Wyciągniętym Ramieniem, jest Pomazańcem i Zbawicielem!.A przyszedł w ciele ludzkim z wielu powodów, po pierwsze: aby zawrzeć nowe przymierze nie tylko z Izraelem ale z całą ludzkością.
Łuk,22,19-20 I wziąwszy Pan Jezus chleb i podziękowawszy łamał i dawał im mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Od tego momentu następuje nowa nauka, nowa wiara, nowy testament, nowe przymierze zapowiedziane wcześniej przez proroków. Po drugie: ciało ludzkie jest potrzebne Panu Jezusowi Chrystusowi dlatego, że ludzkie ciało jest śmiertelne, bo wyobraźmy sobie, gdyby Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w tym ciele, w którym ukazał się Abrahamowi, to do dziś ciało to byłoby żywe, a tym samym zawarty Nowy Testament do dziś nie miałby ważności.
Hebr.9,16-17
Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Po trzecie: ciało ziemskie było pośrednikiem między Bogiem, który jest Duchem Świętym, a ludźmi.
1Tym.2, 3-6
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg (a Bóg jest Duchem) jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek (czyli ludzkie ciało Pana Jezusa Chrystusa) Pan Jezus Chrystus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. A zatem, zgodnie z tym co napisane „ A Pan Bóg Słowo czyli Logos stał się ciałem i zamieszkał wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jaką ma jedyny Syn od Ojca”, który jest Duchem Świętym, który w Synu zamieszkał, który czynił cuda na oczach wielu świadków. Wskrzeszał umarłych, ślepym oczy otwierał, leczył chorych na odległość, ludziom grzechy odpuszczał. A przecież jest zapisane:
Iz.43,25 Ja, jedynie Ja (i nikt inny we wszechświecie) mogę zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Dlatego Izraelici byli zbulwersowani, kiedy Pan Jezus powiedział:
Mar.2,5-7
Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie Świętym, a siedzieli i rozważali w sercach swoich: Czemu ten tak mówi? On bluźni, któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? I mieli zapewne rację, że nikt, oświadczam, że nikt, ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie może grzechów odpuścić oprócz Jedynego, prawdziwego Boga Pana Jezusa Chrystusa. Po czwarte: ciało ziemskie było potrzebne Panu Jezusowi Chrystusowi, tu trzeba rzecz zacząć od:
Iz.25,6-7
Pan Jezus Bóg Zastępów wyprawi wszystkim ludziom na tej górze (górze Syjon) ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Chodzi o zasłonę. Co to i jaka to zasłona? To należy przypomnieć sobie przepis dotyczący ziemskiej świątyni:
Hebr.9,1-10
Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony (czyt. Zbudowany) bowiem został przybytek, którego część przednia nazywała się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym. Mieszczący złotą kadzielnicę i Skrzynię Przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła i tablice przymierza. Nad nią cherubini chwały zaciemniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu (Umiłowani, zwróćcie uwagę, że przez 515 lat po odbudowie świątyni, za zasłonę ziemskiej świątyni weszło tylko 515 arcykapłanów). Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości, tego kto pełni służbę Bożą. Są to tylko  zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Wniosek jest taki: dopóki istniała ziemska świątynia i określone w niej ofiary, nie mogły one nikogo zbawić, choćby dlatego, że wypełnienie zakonu łącznie ze wszystkimi darami i ofiarami nie miały żadnego znaczenia. Możemy to sobie bardzo łatwo wyobrazić. Czy jest na świecie taka praca, gdzie po jej wykonaniu, człowiek zarobi na życie wieczne? Na pewno takiej pracy nie ma, gdyż życie wieczne jest bez ceny. Dlatego też w Nowym Testamencie jest wyraźnie powiedziane, że życie wieczne otrzymuje się tylko i wyłącznie z łaski.
Rzym.11,6
A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej Łaska nie byłaby już Łaską.
Rzym.9,31-33
A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków, potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i Skałę zgorszenia. A kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Właśnie, kto w Niego uwierzy? Jak do tej pory to nikt, pomijając oczywiście pierwsze stulecie naszej ery. Izrael wcale nie uwierzył, natomiast cały świat chrześcijański uwierzył tylko w to co było widoczne, czyli tylko w ciało Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast samo ciało było Synem. A przecież Duch Święty jest Bogiem; bo Bóg jest Duchem Świętym. Dlatego Izajasz napisał
o rozpostartej zasłonie nad narodami, a zasłoną tą właśnie jest ciało Pana Jezusa Chrystusa. Ono to znaczy ciało ziemskie, to które Izraelici przybili do krzyża, to właśnie ciało sprawia zasłonę nie do przebicia. Ale komu Pan Jezus Chrystus zdejmie zasłonę, która się znajduje w psychice, ten wchodzi aż do miejsca najświętszego, do Świątyni niebiańskiej. A tak to jest zapisane:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego