panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 24

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Am.5,23-24 Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni! I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok nie wysychający!
Iz.1,16-17
Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! Pan Jezus woła na wszystkich mieszkańców ziemi przez tych, którzy mają prawo przemawiać w Jego imieniu:
Joel.2,21-24 Nie bój się ziemio! Raduj się i wesel, gdyż Pan nasz Jezus Chrystus, który jest Bogiem Wszechmogącym dokona wielkich rzeczy! Nie bójcie się, wy zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie (poznaniem Pana Jezusa), drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorośl obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu wykrzyknijcie radośnie i weselcie się w Panu Jezusie Chrystusie, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny (zrozumienie wszystkiego). I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą.
Zach.8,16-19
To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój! Nie knujcie złego w swoim sercu jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę mówi Pan Jezus Chrystus. Potem doszło mnie słowo Pana Jezusa Chrystusa tej treści: Post w czwartym miesiącu i post w piątym, i post w siódmym, i post w dziesiątym miesiącu niech się zmieni dla domu Judy w wesele i radość w Duchu Świętym i w radosne święta! Lecz miłujcie prawdę i pokój! Radość w Duchu Świętym okazuje lud Boży śpiewając nową Pieśń. Tak jak Mojżesz zaśpiewał pieśń Mojżesza, okazując wdzięczność za łaskę okazaną ludowi wybranemu spośród wszystkich narodów na ziemi; za wyprowadzenie ich z niewoli, że otoczył ich opieką i chronił. Za to, że mogli korzystać z wszelkiego dobra. Jest to pieśń Mojżesza ostrzegająca wszystkich Izraelitów. Ostrzega przed niewiernością, zdradą i przed popełnieniem błędu jakiego dopuścili się ojcowie, kiedy odrzucili Skałę Zbawienia swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mówi bowiem „Patrzcie teraz, że to Ja, Ja Jestem. A oprócz mnie nie ma Boga”. Weźcie sobie do serca ostrzeżenie Mojżesza i upamiętajcie się synowie z Jakuba. Nie odrzućcie Tego, który oczyszcza was z grzechów. Pan Jezus Chrystus miłuje swych synów z Jakuba, dlatego chce pobudzić was do zazdrości narodem nikczemnym, tymi którzy nie mogą być nazwani ludem bo nie zachowują się jak lud między narodami. W tej chwili wielu zadaje sobie pytanie: Czy z tego narodu, z którego ja się wywodzę może wyjść coś dobrego? Czy prostemu rolnikowi, bez wyższego wykształcenia, bez kunsztownej mowy, bez majątku, który ciężko pracuje na roli, człowiekowi takiemu jak ja mógł Pan Jezus okazać łaskę i dać prawo ogłosić wszystkim, również wam synowie z Jakuba, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów połączyć w jedno wszystko? To co jest w niebie z tym co jest na ziemi w Nim czyli w Duchu Świętym Pana Jezusa Tajemnicę, którą jest Pan Jezus Chrystus w was. Mógł to uczynić przeze mnie, gdyż chce pobudzić was do zazdrości, ludem nikczemnym, którego mógł wychować sobie  synów, skoro wy nie chcieliście. Wiedzcie umiłowani z Jakuba, że jeśli ktoś kocha to odczuwa również zazdrość. Tym bardziej, że Pan Jezus ma wiele powodów do zazdrości. Bądźcie więc rozsądni i rozumiejcie jaka jest wola Boża. Mojżesz wyraźnie mówi w swojej pieśni o konsekwencjach zdrady. Na ten temat będę jeszcze później pisał, gdyż jest to bardzo ważna sprawa tycząca Izraela rodowitego. A to jest pieśń, którą śpiewał Mojżesz:
5Moj.32,1-4
Nakłońcie uszy niebiosa, a ja mówić będę. I niech słucha ziemia słów ust moich! Niech kropi jak deszcz nauka moja. Niech ścieka jak rosa mowa moja. Jak drobny deszcz na świeżą ruń. Jak ulewa na trawę. Gdyż imię Pana Jezusa Chrystusa głosić będę! Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi! On jest Skałą! Doskonałe jest dzieło Jego. Gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu. Sprawiedliwy On i prawy. Raduj się z nami Izraelu ze zbawienia twojego Boga Pana Jezusa Chrystusa, który zgodnie z obietnicą zbawia swój lud, swojego wybrańca. Raduj się z nami Izraelu, że Bóg j h w h Pan Jezus Chrystus upomniał się o swoją własność; nie zapomniał tych, którzy wzdychają z utęsknieniem patrząc na obrzydliwości jakie się dzieją w Jerozolimie. Raduj się z nami Jakubie  pokoju jakim nas obdarzył Pan Jezus.
Ef.2,14-18
Albowiem Pan Jezus jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga (rodowitego i nabytego ludu) jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów (zakon ceremonialny), aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym (w swoim Duchu Świętym) z dwóch jednego nowego człowieka (Żyda, chwalcę, prawdziwego czciciela Boga Ojca Świętego Pana Jezusa Chrystusa). I pojednał obydwu z Bogiem Panem Jezusem w jednym ciele (Chrystusowym, które tworzy lud Boży na całym świecie) przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój, wam którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca Świętego, Króla Pokoju jedni i drudzy w jednym Duchu Chrystusowym. Pieśń Mojżesza ma pomóc Izraelowi rodowitemu zrozumieć wolę Bożą, aby byli w stanie nauczyć się nowej pieśni Baranka, którą zaśpiewają wszyscy święci oddając chwałę i cześć i złożą dziękczynienie Panu Jezusowi, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków.
Ps.33
Radujcie się w Panu Jezusie Chrystusie sprawiedliwi! Dziękujcie Panu Jezusowi na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! (mowa o przykazaniach) Śpiewajcie Panu Jezusowi pieśń nową. Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym! Bo słowo Pana Jezusa jest prawe. A wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana Jezusa Chrystusa. Słowem Pana Jezusa uczynione zostały niebiosa. A tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby w stągwi wody morskie; gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana Jezusa cała ziemia! Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata! Bo On rzekł
i stało się. On rozkazał i stanęło (np. wzburzone morze). Pan Jezus unicestwił plan narodów. Wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana Jezusa trwa na wieki, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan Jezus Chrystus, lud który wybrał sobie na dziedzictwo. Pan Jezus spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. Pan Jezus ,który ukształtował serce żdego z nich. On, który uważa na wszystkie czyny ich. Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo, nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana Jezusa jest nad tymi, którzy się Go boją. Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Aby ocalić od śmierci ducha ich i podczas głodu zachować przy życiu. Duch nasz oczekuje Pana Jezusa, On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem, w Panu Jezusie Chrystusie raduje się serce nasze. Bo zaufaliśmy Jego Świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja Panie Jezu Zbawicielu, ponieważ w Tobie mamy nadzieję.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego