panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 38

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.1
 

Gal.3,26 Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Pana Jezusa Zbawiciela. Podsumowując: Pan Jezus otrzymał prawo sądzenia, prawo powoływania, prawo usprawiedliwiania, prawo karania. Od kogo?  swego Świętego Ducha, Umysłu, który zrozumiał czym jest życie w ciele. Poznał sposób myślenia w ciele i walkę umysłu z ciałem. Myśl Święta w ciele człowieka doświadczyła cierpienia i nabyła nowych mądrych Myśli, które mogą wstawiać się za nami, gdy Pan Jezus nas sądzi. A ma prawo sądzić i żywych i umarłych.
Iz.5,15-16 Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone. Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Duch okaże się Świętym przez Sprawiedliwość.
Dz.17,30-31
Pan Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat (Sam) sprawiedliwie. Przez Pana Jezusa Chrystusa, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wzbudzenie Go z martwych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto w Niego wierzy nie będzie zawstydzony. Pamiętajcie, że potwierdzenia szukać należy w co najmniej dwóch przekładach, gdyż tłumaczami Biblii są ludzie i to właśnie synowie ciemności, podjęli się tłumaczeń Biblii zagarniając  do życia wiecznego. Wielu ludzi nie uznaje Biblii właśnie dlatego, że została przez księży ułożona w księgi co też jest zamierzeniem diabła, aby nie zaglądać do Pisma i nie poznać Prawdy. Słowo Boże tłumaczą nie tylko księża, ale i uczeni tego świata, świadkowie jehowy, badacze Pisma, kierujący się własnym umysłem. Dlatego ja korzystam z Biblii warszawskiej tłumaczonej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, które tłumaczy też na wiele języków, posiada dużo błędów jak też  we wszystkich przekładach, a te zauważone wywiodłem na światło dzienne abyście i wy tak jak ja poznali jak jest naprawdę i mieli właściwe poznanie Myśli Świętych. Korzystam też z Biblii Tysiąclecia II wydania i z Biblii Gdańskiej. W ten sposób doszedłem do poznania Myśli Świętych, oczywiście bez woli Pana Jezusa nic bym nie zrozumiał.
Iz.11,1-5;10 B.W.; B.T. II. wyd.; B.G. I wyrośnie Różdżka z pnia Isajego, a Pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na Nim Duch Święty Logosa. Duch mądrości i rozumu. Duch rady i mocy Duch poznania i bojaźni Pańskiej. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pańskiej. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a Duchem swoich warg (wypowiedzianym słowem) zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem Jego bioder, a prawda rzemieniem Jego lędźwi. I stanie się w owym dniu, że poganie szukać będą Korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce Jego pobytu będzie sławne.
Iz.42,1-9 Oto Sługa mój, którego popieram. mój wybrany, którego ukochał mój Duch. Dam mu Ducha swego Świętego. On sąd narodom wyda. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ale sąd wyda według prawdy. Nie upadnie na Duchu, ani się nie złamie dopóki nie wykona sądu na ziemi, a Jego nauki oczekują wyspy. Tak powiedział Pan Bóg Logos, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie, a ducha tym, którzy po niej chodzą. Ja Wszechwładny Duch Święty powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i dam Cię za przymierze ludowi i za Światłość narodom. Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja Wszechwładny Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to co ma nastać zwiastuję; zanim zacznie kiełkować opowiem je wam. O czym jest to zwiastowanie? O sądzie! O tym, że Obecny jest Pan Jezus i odda każdemu według uczynków, będzie sądził żywych i umarłych!
Iz.63,1-5
Kto to przychodzi z Edomu, z Bosry w czerwonych szatach. Wspaniały On w swoim odzieniu, dumnie kroczy w wielkości mocy swojej. Jam Jest, który mówię sprawiedliwość. Mam moc zbawić. Skąd ta czerwień Twojej szaty? A Twoje odzienie jak u tego, który wytłacza wino w tłoczni? Ja Sam tłoczyłem do kadzi, a nikogo spośród ludu nie było ze mną. A tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości, tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem. Albowiem dzień pomsty był w sercu moim, a rok (łaski) odkupionych moich przyszedł. Lecz, gdy zobaczyłem, że nie było pomocnika, ażem się zdumiał, że nikogo nie było, co by mnie podparł. Przetoż mi wybawienie przyniosło moje Ramię, a popędliwość moja mnie podparła.
Obj.19,11-16
I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Tego, który na nim siedział zwano Wiernym i Prawdziwym, oto w sprawiedliwości sądzi i walczy. Oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. I miał imię napisane, którego nikt nie zna, tylko On Sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. I szły za Nim wojska niebiańskie na białych koniach przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On Sam tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. On Sam Pan Bóg Wszechmogący tłoczy kadź gniewu swojego i to zapalczywego gniewu jaki może okazać tylko Pan Bóg Wszechmogący. Czy nie ma powodu do strachu? Czy jeszcze teraz będzie ktoś w stanie wmówić wam, że nie trzeba się bać Pana Jezusa Chrystusa Boga Wszechmogącego i Jego Świętych zamysłów względem ludzkości? Szatan wytrzebia ludzi z bojaźni! Po co? Aby czując się bezkarnie wykonywali zło i mieli z nim dział w drugiej śmierci to znaczy wiecznie cierpieli dręcząc się psychicznie, że pogardzili błogosławieństwem. Każdy rodząc się otrzymuje od Pana Boga ducha, który jest podzielony, cechy dobra i zła. Są to cechy osobowości. Życie ducha w ciele ujawnia skłonności osobowości, albo do dobrego, albo do złego myślenia i działania. Bojaźń jest dobrą, rozumną, mądrą cechą osobowości człowieka. Wykrzeszmy z siebie bojaźń Pańską, abyśmy żyli wiecznie.
Hebr.10,31
Straszna to rzecz wpaść w ręce Pana Boga Żywego.
Hebr.12,29
Albowiem Pan Bóg nasz jest Ogniem trawiącym. Postaram się teraz odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób i kiedy sądzeni będą synowie Boży? Skoro mają prawo sądu nad światem, to sami jak są sądzeni? Skoro Pan Jezus Chrystus jest Sędzią Sprawiedliwym to wszyscy sądzeni są sądem Chrystusowym!

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego