panmojbogmoj

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozdzial III - strona 31

Pan Mój Bóg Mój > Rozdzial III - KRÓLESTWO BOŻE > KRÓLESTWO BOŻE cz.2
 

Mat.11,27 Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Gal.4,6-7
A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego (Ducha swego, który był na ziemi w człowieku) do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze Święty Panie Jezu! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Szatan nigdy nie będzie miał działu w dziedzictwie bo nigdy nie był, nie jest i nigdy nie będzie synem Bożym inaczej księciem. Szatan nie poznał Ojca Świętego, ani nikt kto go słucha i wykonuje jego plan, nie pozna Ducha Świętego bo Go nie widzi i nie zna. Toteż na równi stawiają Pana Jezusa i szatana, że są książętami czyli synami Króla. Być może chciałby szatan, aby tak było wiedząc, że jako anioł był obdarzony pięknością i wyróżniał się, a Pan Jezus przybierał postać anioła w różnych okolicznościach, także gdy wydawał polecenia aniołom zasiadając z nimi przy stole narad. Postać Pana Jezusa, którą sobie zrodził na początku, zasiada na tronie w miejscu niedostępnym nawet  aniołów, nigdy z tronu nie schodzi bo też nie musi. Jest to Oryginał Osoby Pana Boga Wszechmogącego tak jak już o tym pisałem. Wyciągnięte Ramię mogli oglądać aniołowie i ludzie. Prawdą jest, że nikt nie może oglądać Pana Boga i ujść z życiem. Nie może! Ale wyciągnięte Ramię, Anioła Pańskiego może oglądać i pozostać przy życiu. A szatan jest tylko aniołem, nie synem i powinien służyć Panu swemu, posłusznie. Pycha sprawiła, że poczuł się równy Bogu Panu Jezusowi i zbuntował się. Za to zostanie ukarany a z nim wszyscy, którzy dali mu się zwieść i oszukać, wierząc wymyślonym bajkom, błędnym teoriom i zwodniczym wizjom E.G.WHITE, którą się posłużył aby przedstawić głębie zła.
Hebr.1,5
Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim. Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę Ojcem, a on będzie mi synem?
Hebr.1,13-14
A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź w prawości mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby, gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?
Hebr.2,5
Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Wyraźnie określono miejsce anioła w Królestwie Niebiańskim. Jest Król i usługująca służba, Pan Bóg, który jest Duchem Świętym i służebne duchy czyli aniołowie. A teraz bajka E.G.WHITE „Wielki bój”str.398: „Ponieważ prawo miłości stanowiło podstawę rządów Bożych, szczęście wszystkich niebiańskich istot zależało od postępowania zgodnego z jego wielkimi zasadami sprawiedliwości. Bóg żąda od swych stworzeń służby miłości- czci wypływającej z rozumnej oceny jego charakteru. Nie zadawala się przymusowym poddaństwem, dlatego też zapewnił wszystkim wolną wolę, by mogli mu służyć dobrowolnie. Znalazł się jednak ktoś kto postanowił nadużyć tej wolności. Grzech zapoczątkował ten, który po Chrystusie miał najwięcej szacunku u Boga, który posiadał największą władzę i chwałę wśród mieszkańców Nieba. Przed swym upadkiem lucyfer był pierwszy wśród cherubów nakrywających, był święty i nieskalany”.„Lucyfer mógł trwać w łasce Bożej, miłowany i szanowany przez wszystkie zastępy aniołów, używając swych szlachetnych sił dla błogosławieństwa innych i dla chwały Stwórcy”. „Ale jak powiedział prorok: Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świętości (Ez.28,17)”. Czy ta pomyłka jest celowa czy też przypadkowa? Słowo użyte w Biblii
Ez.28,17 to „świetność”, a użyte w książce słowo to „świętość”. Zbyt poważne sprawy, żeby były tak istotne pomyłki! Aniołowie nie są święci! Święci są synowie Boży, uświęceni przez Ojca Świętego.
1Piotr.1,15-16
Lecz za przykładem Świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty.
3Moj.20,7-8
Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja Pan Jezus Chrystus Jestem Bogiem waszym. Jam Pan, który was uświęcam. Do którego anioła powiedział Pan Jezus, że jest święty? Gdzie w Biblii pisze, że szatan mógł błogosławić komukolwiek? Gdzie w Biblii pisze co działo się w Niebie przed stworzeniem Ziemi? Co myślą, jakie prawo panuje w Niebie, kto tam przebywa? Biblia o tym nie mówi! Cytaty z książki „Wielki bój”: „Pożądając czci, jaką Ojciec obdarzył swego syna książę aniołów chciał zdobyć władzę, której sprawowanie jest wyłącznym przywilejem Chrystusa”; „Mieszkańcy nieba starali się przekonać lucyfera. Syn Boży przedstawił mu wielkość, dobroć i sprawiedliwość Stwórcy oraz święty i nieomylny charakter jego prawa”; „Przestrogi dawane pod wpływem nieskończonej miłości i miłosierdzia budziły w nim jeszcze większy opór. Zazdrość o Chrystusa całkowicie opanowały lucyfera i jeszcze mocniej trwał przy swoim”. Myśli zapisane w tej książce nie mają poparcia w Biblii. Nigdzie nie ma zapisu, żeby Pan Jezus prosił szatana, aby się upamiętał. Szatan przedstawiając te wydarzenie pewno tego oczekiwał i pragnął aby tak było, myślał, że Pan Jezus będzie go prosił, że ukorzy się, ale wyraźnie Pan Jezus powiedział do szatana w czasie kuszenia na pustyni:
Mat.4,10-11
Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Każdy kto wierzy w bzdury, które pisze E.G.WHITE staje się uczestnikiem buntu wierząc, że anioł równy był w Niebie Panu Jezusowi. Żaden służący nie ma praw w domu swego pana na ziemi, tym bardziej w Niebie. Nie dziedziczy sługa po swoim Panu, gdyż dziedzicem jest syn Pański. Takimi dziedzicami mają prawo stać się przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa wszyscy synowie ludzcy a nie aniołowie. Za ludzi oddał Pan Jezus Chrystus życie a nie za aniołów, okazując miłość ludziom, gdy dopuścili się grzechu przeciwko Jego Duchowi Świętemu. Czy szatan miał tę szansę? Na pewno nie, został wyrzucony z Nieba i czeka na karę! Bez żadnych wyjaśnień lub dyskusji! Cytat z książki „Wielki bój” str.399: Szatan „…Utrzymywał, że skoro aniołowie posiadają świętą naturę powinni słuchać wyłącznie nakazów swojej woli”. Słowa takie jak: utrzymywał, twierdził, nie rozumiał; także takie stwierdzenia jak: wszystkie swe siły wspaniałego umysłu poświęcił na ... takie stwierdzenia dają powód, aby myśleć, że osoba pisząca była przy tym obecna. E.G.WHITE stała się narzędziem w ręku szatana do spisania jego głębokich myśli, odczuć, zamysłów, pragnień. Stała się „ sekretarką” szatana, spisała bardzo dokładnie jego zamysły. Np. cytuję: „Długo jeszcze pozostawał w Niebie. Wciąż proponowano mu (szatanowi) przebaczenie pod warunkiem pokuty i uległości. Stosowano wszystko, na co tylko stać niezmierzoną miłość i mądrość, by przekonać lucyfera, że jest w błędzie”. „Lucyfer jako pomazany cherub był znacznie wywyższony” str.401;402. Ludzie! Pomazany cherub to już przesada, gdzie poparcie w Biblii? Pomazany był Dawid i inni wybrani ludzie, ale nie szatan! „Ustawy Boga uznał za ograniczenie swobody i oświadczył, że jego celem jest zniesienie prawa, aby aniołowie wolni od jego ograniczeń, mogli się wznieść na wyższy, bardziej wspaniały poziom istnienia. Szatan i jego aniołowie jednomyślnie zrzucili winę za swój bunt na Chrystusa oświadczając, że gdyby ich nie upominano nigdy by się nie zbuntowali”. Szatan nie ukrzyżował Pana Jezusa Chrystusa jak twierdzi pisarka. Izraelici ukrzyżowali ciało Pana Jezusa, a reszta ludzkości chwałę Jego, lżąc imię Jego dzień po dniu, stawiając Stwórcę na równi ze stworzeniem. Pan Jezus mówi o szatanie:

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego